Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“

 

10.08.2022

ДОЦЕНТ  по научна специалност „Информатика“, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, област на висше образование 4. “Природни науки, математика и информатика”, обявен в ДВ бр. 24/25.03.2022 г.

КАНДИДАТ:   д-р Емил Георгиев Делинов,

Рецензии и становища:

 

 1. Рецензия на проф. д-р Радослав Даков Йошинов, БГ/EN
 2. Рецензия на доц. д-р Веселинка Иванова Недева, БГ/EN
 3. Становище на проф. дн Любка Атанасова Дуковска, БГ/EN
 4. Становище на проф. дн. Веселин Тотев Видев, БГ/EN
 5. Становище на проф. д-р Мария Петкова Христова, БГ/EN
 6. Становище на проф. д-р Снежана Динева Сълова, БГ/EN
 7. Становище на доц. д-р Велин Стоянов Андонов, БГ/EN

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 09.09.2022 г. от 11.00 часа в зала 3А, Стопански факултет при Тракийски университет.

 


28.06.2022

„Доцент“ по Нуклеарна медицина, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“, МФ, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 13/15.02.2022 г.

Кандидат: д-р Кирил Благоев Младенов, дм – УМБАЛ «Александровска» ЕАД, София

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова, дмн
 2. Рецензия на Проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дм
 3. Становище на Проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн
 4. Становище на Проф. д-р Дора Константинова Златарева, дм
 5. Становище на Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм
 6. Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм
 7. Становище на Доц. д-р Митко Атанасов Митев, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.07.2022 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 

24.06.2022

Доцент по „Морфология”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 13/15.02.2022г.

Кандидат: гл. ас. Пенка Йонкова Йонкова от катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите в конкурса да се проведе на 11.07.2022 год. от 11.00 часа в зала 11 на Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет

 

Рецензии и становища:

 1. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров – рецензия
 2. Проф. д-р Димитър Савов Димитров – рецензия
 3. Проф. д-р Дора Константинова Златарева – становище
 4. Проф. двмн Иван Борисов Иванов – становище
 5. Доц. д-р Атанас Кръстев Бочуков – становище
 6. Доц. д-р Еленка Стоилова Георгиева – становище
 7. Доц. д-р Георги Иванов Георгиев – становище

  Списък на публикации

  Списък на цитирания

  Резюмета на научни трудове

 


06.06.2022 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност  Химия,  в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2.Химически науки, за нуждите на специалностите към Медицински колеж, Тракийски университет, Стара Загора, на цял щат , обявен в ДВ, бр. 13 / 15.02.2022г.

КАНДИДАТ: маг.фармацевт Христо Пламенов Върбанов -доктор

Рецензии и становища:

 1. Рецензия от проф.дхн Веселина Георгиева Гаджева bg/eng
 2. Рецензия от проф.Любомир Евстатиев Македонски,дхн bg/eng
 3. Становище от проф.Антоанета Младенова Желева,дх bg/eng
 4. Становище от доц.Галина Димитрова Николова,дх bg/eng
 5. Становище от проф.Ангелина Милчева Стоянова,дх bg/eng
 6. Становище от доц.Албена Василева Мерджанова,дх bg/eng
 7. Становище от доц.Йорданка Георгиева Каракирова bg/eng

Списък на публикации:  маг.фармацевт Христо Пламенов Върбанов –доктор

Списък на цитирания: маг.фармацевт Христо Пламенов Върбанов -доктор

Резюмета на научни трудове: маг.фармацевт Христо Пламенов Върбанов –доктор

Заключителното заседание ще се проведе на 15.07.2022г. от 11:00 часа online.

01.06.2022 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност  Микробиология,  в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, за нуждите на специалностите към Медицински колеж, Тракийски университет, Стара Загора, на цял щат , обявен в ДВ, бр. 13 / 15.02.2022г.

КАНДИДАТ: гл.асистент, доктор по микробиология Неделина Стоянова Костадинова

Рецензии и становища:

 1. Рецензия от проф.д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн  bg/eng
 2. Рецензия от проф.Маргарита Стоянова Камбурова, дбн bg/eng
 3. Становище от доц.д-р Тончо Господинов Динев bg/eng
 4. Становище от доц.Светла Георгиева Ангелова, дб bg/eng
 5. Становище от проф.д-р Пенка Ангелова Мончева bg/eng
 6. Становище от доц.д-р Адриана Георгиева Гущерова bg/eng
 7. Становище от доц.д-р Виолета Вълчева Русева bg/eng

Списък на публикации:  гл.асистент, доктор по микробиология Неделина Стоянова Костадинова

Списък на цитирания: гл.асистент, доктор по микробиология Неделина Стоянова Костадинова

Резюмета на научни трудове: гл.асистент, доктор по микробиология Неделина Стоянова Костадинова

Заключителното заседание ще се проведе на 20.06.2022г. от 13:00 часа в кабинета на директора на Медицински колеж Стара Загора.

26.05.2022

„Доцент“ по „Управление на здравните грижи“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, ПН 7.4. Обществено здраве за нуждите на специалност „Лекарски асистент“ на цял щат към катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 6/21.01.2022 г.

Кандидат: гл. ас. Пенка Петкова Врачева – катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм
 2. Рецензия на Проф. Иваничка Атанасова Сербезова
 3. Становище на Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм
 4. Становище на Проф. Христина Танчева Милчева, дп
 5. Становище на Проф. Руска Василева Паскалева, дм
 6. Становище на Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм
 7. Становище на Доц. Кремена Кънчева Митева, дп

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 22.06.2022 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 

23.05.2022 г.

„Доцент“ по „Механизация и електрификация на растениевъдството“, Област на висше образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.13. Общо инженерство, към катедра „Аграрно инженерство”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa,  обявен в Държавен вестник, бр. 6/21.01.2022 г., със срок 2 месеца.

 

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Галин Илиев Тиханов, катедра „Аграрно инженерство”

 

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров
 2. Рецензия на проф. д-р инж. Борис Георгиев Борисов
 3. Становище на проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова
 4. Становище на доц. д-р инж. Теодора Иванова Петрова
 5. Становище на проф. д-р инж. Генчо Стойков Попов
 6. Становище на проф. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова
 7. Становище на доц. д-р инж. Калоян Евгениев Стоянов

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 17 юни 2022 г. от 13:00 ч. в зала 13 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

 


23.05.2022 г.

„Доцент“ по „Механизация и електрификация на животновъдството“, Област на висше образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.13. Общо инженерство, към катедра „Аграрно инженерство”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa,  обявен в Държавен вестник, бр. 6/21.01.2022 г., със срок 2 месеца.

 

Кандидат: гл. ас. д-р Галина Тенева Динева, катедра „Аграрно инженерство”

 

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров
 2. Рецензия на проф. д-р инж. Борис Георгиев Борисов
 3. Становище на проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова
 4. Становище на доц. д-р инж. Теодора Иванова Петрова
 5. Становище на проф. д-р инж. Генчо Стойков Попов
 6. Становище на проф. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова
 7. Становище на доц. д-р инж. Калоян Евгениев Стоянов

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 17 юни 2022 г. от 11:00 ч. в зала 13 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

 


19.05.2022 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност  по „Организация и управление на производството (аграрен бизнес)“, в професионално направление 3.7. „Администрация и управление”, област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, обявен в ДВ бр. 6/21.01.2022 г.

КАНДИДАТ:   гл. ас. д-р Георги Алексиев Алексиев, катедра „Мениджмънт“, Стопански факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

 

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова-Калайджиева, БГ/EN
 2. Рецензия на проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев, БГ/EN
 3. Становище на проф. д-р Румен Иванов Отузбиров, БГ/EN
 4. Становище на доц. д-р Надежда Филипова Петрова, БГ/EN
 5. Становище на проф. д-р Иван Петров Палигоров, БГ/EN
 6. Становище на проф. д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова, БГ/EN
 7. Становище на доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова, БГ/EN

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 14.06.2022 г. от 13:00 ч. в зала 3А, Стопански факултет при Тракийски университет.

 

 


16.05.2022 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Музикално образование в дигитална среда, в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика, за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в ПФ, ТрУ, обявен в ДВ бр. 06/21.01.2022 г.

 

КАНДИДАТ:   ас. д-р Милен Вълчев Димитров, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

 

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Стефанка Ангелова Георгиев
 2. Рецензия на проф. д-р Адриан Георгиев Георгиев
 3. Становище на доц. д-р Антон Пенчев Стойков
 4. Становище на доц. д-р Стефка Иванова Динчийска
 5. Становище на проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова
 6. Становище на проф. д-р Лозанка Георгиева Пейчева, д.н.
 7. Становище на доц. д-р Христо Кутев Карагьозов

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 16.06.2022 г. от 11.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 


16.05.2022 г.

„Доцент“ по „Специални отрасли (Промишлен дивеч)“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 Животновъдство, към катедра „Животновъдство – непреживни и други животни”,  Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 6/21.01.2022 г., със срок 2 месеца.

 

Кандидат: гл. ас. д-р Станислава Пейчева Пеева, катедра „Животновъдство – непреживни и други животни ”

 

Рецензии и становища:

 

 1. Рецензия на проф. дсн Лилян Крумов Сотиров
 2. Рецензия на доц. д-р Дилян Георгиев Георгиев
 3. Становище на проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева
 4. Становище на проф. д-р Иван Стоянов Върляков
 5. Становище на доц. д-р Георги Иванов Желязков
 6. Становище на проф. д-р Йовка Митева Попова
 7. Становище на доц. д-р Стоян Иванов Стоянов

 

   Списък на публикациите

   Списък на цитиранията

   Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 30 май 2022 г. от 11:00 ч. в зала 540 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

 


08.04.22 г.

Доцент по „Патология на животните”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 95/16.11.2021 г.

Кандидат – гл. ас. Цанко Тодоров Христов от катедра „Вътрешни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите в конкурса да се проведе на 28.04.2022 год. от 12.30 часа в зала 11 на  Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р Гено Атанасов Ангелов – рецензия
 2. Проф. Татяна Иванова Влайкова – рецензия
 3. Проф. д-р Васил Костадинов Манов – становище
 4. Проф. двмн Михаил Димитров Паскалев – становище
 5. Проф. дн Радостин Стефанов Симеонов – становище
 6. Доц. д-р Калин Йорданов Христов – становище
 7. Доц. д-р Антон Лазаринов Антонов – становище

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 


08.04.2022 г.

Доцент по „Патология на животните”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 86/15.10.2021 г.

Кандидат: ас. д-р Красимир Тодоров Стоянчев от катедра „Вътрешни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите в конкурса да се проведе на 28.04.2022 год. от 14.00 часа в зала 11 на  Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет

 

Рецензии и становища:

 1. Проф. двмн Стойчо Димитров Стоев – рецензия
 2. Проф. д-р Гено Атанасов Ангелов – рецензия
 3. Проф. двмн Богдан Янев Аминков – становище
 4. Проф. двмн Иван Борисов Иванов – становище
 5. Проф. д-р Янислав Илиев Илиев – становище
 6. Проф. д-р Станимир Ангелов Йотов – становище
 7. Доц. д-р Антон Георгиев Русенов – становище

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 


15.03.2022 г.

„Доцент“ по „ Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 Животновъдство, към катедра „Приложна екология и зоохигиена”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa обявен в Държавен вестник, бр. 95/16.11.2021 г., със срок 2 месеца.

 

Кандидат: гл. ас. д-р Димо Проданов Димов, катедра „Приложна екология и зоохигиена”

 

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Наско Йовчев Василев
 2. Рецензия на проф дсн Живко Асенов Кръстанов
 3. Становище на проф. дн Атанас Генчев Генчев
 4. Становище на доц. д-р Николина Найденова Желева
 5. Становище на проф. д-р Петя Колева Славова
 6. Становище на проф. д-р Мая Миткова Игнатова
 7. Становище на доц. д-р Теодора Спасова Ангелова

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 7 април 2022 г. от 13:00 ч. в зала 568.

 


07.02.2022 г.

Доцент по Гръдна хирургия в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт”, ПН 7.1. Медицина на 0.5 щат към катедра „Специална хирургия“, МФ, ТрУ и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 86/15.10.2021 г.

 

Кандидат – гл. ас. д-р Даниел Георгиев Вълчев, дм – катедра „Специална хирургия“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

 

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. д-р Румен Николов Ненков, дм

Рецензия на Доц. д-р Иван Петков Новаков, дмн

Становище на Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм

Становище на Проф. д-р Красимира Калинова Атанасова-Георгиева, дм

Становище на Доц. Д-р Недко Иванов Димитров, дм

Становище на Доц. д-р Цветан Раднев Минчев, дм

Становище на Доц. д-р Георги Станев Янков, дм

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.02.2022 година от 13.00 часа в Академичната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.


20.01.2022 г.

Доцент по Офталмология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Оториноларингология и офталмология”, МФ, ТрУ, Стара Загора и 0.5 щат към УМБАЛ «Проф. д-р Стоян Киркович», Стара Загора, обявен в ДВ бр. 64/03.08.2021 г. 

Кандидат – гл. ас. д-р Калина Златкова Трифонова-Славейкова, дм – катедра „Оториноларингология и офталмология“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

 

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, дм

Рецензия на Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм

Становище на Проф. д-р Димитър Петков Сиврев, дм

Становище на Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова, дм

Становище на Проф. д-р Господинка Радева Пракова-Василева, дм

Становище на Доц. д-р Десислава Николаева Колева-Георгиева, дм

Становище на Доц. д-р Станислава Костова Иванова, дм

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 17.02.2022 година от 13.00 часа в Академичната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.


 

17.01.2022 г.

Доцент по „Патология на животните”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Вътрешни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 64/03.08.2021г.

Кандидат гл. ас. Иван Вълчев Трифонов от катедра „Вътрешни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите в конкурса да се проведе на 01.02.2022 год. от 10.30 часа в зала 11 на  Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет

Рецензии и становища:

 

проф. д-р Петко Иванов Петков – рецензия

проф. двмн Стойчо Димитров Стоев – рецензия

проф. двмн Богдан Янев Аминков- становище

проф. д-р Гено Атанасов Ангелов – становище

проф. д-р Станимир Ангелов Йотов – становище

проф. д-р Васил Костадинов Манов – становище

доц. д-р Антон Георгиев Русенов – становище

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове


 

13.01.2022г.

Доцент по Дерматология и венерология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на щат 0,5 към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ, Стара Загора и цял щат към УМБАЛ «Проф. д-р Стоян Киркович», Стара Загора, обявен в ДВ бр. 64/03.08.2021 г. 

Кандидат – гл. ас. д-р Карен Лорис Мануелян, дм – катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

 

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, дм

Рецензия на Чл. кор. проф. д-р Николай Константинов Цанков, дмн

Становище на Проф. д-р Мирослава Иванова Кадурина-Илиева, дмн

Становище на Проф. д-р Соня Стоянова Марина-Кирова, дм

Становище на Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, дм

Становище на Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, дм

Становище на Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, дмн

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 11.02.2022 година от 15.30 часа в Академичната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.


 

Архив 2021 г.

Архив 2020 г.

Архив 2019 г.

Архив 2018 г.

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Comments are closed