Съобщения

На вниманието на всички студенти, настанени в студентски общежития !

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Съгласно решение на Комисиято по социално-битовите въпроси на Тракийски университет, от 1 май 2021 г. до 30 юни 2021 г. ще се проведе приемът на заявления за настаняване на общежитие за учебната 2021/2022 година. Заявленията ще се подават само онлайн на следния линк:

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ

 

Моля да спазвате срокът за подаване на заявлението. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Във връзка с КОВИД-19 ситуацията, заплащането на наемите за общежитията, стопанисвани от ССО ЕАД (студентски общежития-блокове № 2, 3, 5, 6 и 8) може да се извърши по банков път на следната банкова сметка:

 

Банкова сметка

ССО ЕАД – клон Стара Загора

Централна Кооперативна Банка

IBAN BG41 CECB 9790 10G8 3163 00

BIC CECBBGSF

 

В полето за основание на плащането трябва да бъдат изписани името на студента, блока и стаята. 

 

 

Comments are closed