ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ и БАНКОВИ СМЕТКИ

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК    
           
Специалност Придобита степен на образование Продълж ителност на обучениет о години) Годишна такса за граждани на ЕС и ЕИП — държавна поръчка* (в лева) Годишна такса за граждани на ЕС и ЕИП — платено обучение* (в лева)  
Ветеринарномедицин ски факултет          
Ветеринарна медицина Магистър 5,5 900 9909  
           
Медицински факултет          
Медицина Магистър 6 950 8195  
Медицинска рехабилитация и ерготерапия Бакалавър 4 800 2740  
Медицинска сестра Бакалавър 4 800 4300  
Акушерка Бакалавър 4 800 4300  
           
Медицински колеж          
Рехабилитатор Професионале н бакалавър 3 700 4200  
Медицински лаборант Професионале н бакалавър 3 700 4200  
           
Медицинска козметика Професионале н бакалавър 3 700 4200  
           
Аграрен факултет          
Агрономство Бакалавър 4 700 5586  
Етерично-маслени култури Бакалавър 4 700 5586  
Зооинженерство Бакалавър 4 700 6071  
Екология и опазване на околната среда Бакалавър 4 700 3216  
Аграрно инженерство Бакалавър 4 700 2904  
Рибовъдство и аквакултура Бакалавър 4 700 6071  
           
Стопански факултет          
Бизнесикономика Бакалавър 4 550 1504  
Аграрна икономика и търговия Бакалавър 4 550 1504  
Регионална икономика и управление Бакалавър 4 550 1504  
Местни финанси Бакалавър 4 550 1504  
Информационни технологии в икономиката и управлението Бакалавър 4 550 1504  
           
Педагогически факултет          
Специална педагогика Бакалавър 4 620 1917  
Начална училищна педагогика с чужд език Бакалавър 4 620 1917  
Предучилищна и начална училищна педагогика Бакалавър 4 620 1917  
Социална педагогика Бакалавър 4 620 1917  
           
Педагогика на обучението по информационни технологии Бакалавър 4 620 1729  
Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн Бакалавър 4 620 1729  
           
Филиал Хасково          
Медицинска сестра Бакалавър 4 800 4300  
Акушерка Бакалавър 4 800 4300  
           
Факултет „Техника и технологии“, Ямбол          
Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия Бакалавър 4 600 2741  
Автотранспортна и земеделска техника Бакалавър 4 600 2741  
Автоматика и компютърни системи Бакалавър 4 600 2949  
Електротехника Бакалавър 4 600 2949  
Топло- и газоснабдяване Бакалавър 4 600 3095  
Технология на храните Бакалавър 4 600 2284  
Индустриално инженерство Бакалавър 4 600 3095  
           
ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК    
           
(отнася се за всички кандидати)      
           
Специалност Придобита степен на образование Продължителност на обучението (в години) Годишна такса – важи за всички студенти (в евро)    
Медицински факултет          
Медицина Магистър 6 7000    
           
Ветеринарномедицински факултет          
Ветеринарна медицина Магистър 5,5 4000    
           
БАНКОВИ СМЕТКИ        
           
Факултет / Звено Банкова сметка (IBAN) Банков код Банка    
Тракийски университет, Стара Загора -Аграрен факултет BG29UNCR76303100117681 UNCRBGSF Уникредит Булбанк -кл. Стара Загора    
Тракийски университет, Стара Загора – Ветеринарномедицински факултет BG82UNCR76303100117697 UNCRBGSF Уникредит Булбанк -кл. Стара Загора    
Тракийски университет, Стара Загора – Медицински факултет BG52UNCR76303100117655 UNCRBGSF Уникредит Булбанк -кл. Стара Загора    
Тракийски университет, Стара Загора – Медицински колеж BG67UNCR76303100117676 UNCRBGSF Уникредит Булбанк -кл. Стара Загора    
Тракийски университет, Стара Загора – Педагогически факултет BG60UNCR76303100117608 UNCRBGSF Уникредит Булбанк -кл. Стара Загора    
Тракийски университет, Стара Загора – Стопански факултет BG09UNCR70003116593030 UNCRBGSF Уникредит Булбанк -кл. Стара Загора    
Тракийски университет, Стара Загора -Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол BG46UNCR75273144516800 UNCRBGSF Уникредит Булбанк -кл. Стара Загора    
Тракийски университет, Стара Загора – Филиал Хасково BG85UNCR70003122813630 UNCRBGSF Уникредит Булбанк -кл. Стара Загора    
           

 

Важно! Таксите за обучение се внасят при записването на студентите. Те могат да се внесат и на касата на съответния факултет/звено/колеж.

В случай на банков превод, в основанието на превода задължително се посочва името на студента и курса на обучение. Таксите се внасят на две

равни вноски в началото на всеки семестър.

 

Comments are closed