ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ и БАНКОВИ СМЕТКИ

 

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

 

Специалност

Придобита степен на образование

Продължителност на обучението

(в години)

Годишна

такса за граждани на

ЕС и ЕИП – държавна поръчка*

(в лева)

Годишна такса за граждани на ЕС и ЕИП – платено обучение*

(в лева)

Годишна такса за граждани извън ЕС и ЕИП, т.нар. трети страни (в евро)

Ветеринарномедицински факултет

 

 

 

 

 

Ветеринарна медицина

Магистър

5,5

900

9909

3500

 

 

 

 

 

 

Медицински факултет

 

 

 

 

 

Медицина

Магистър

6

950

8195

6500

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Бакалавър

4

800

2740

3500

Медицинска сестра

Бакалавър

4

800

4300

3200

Акушерка

Бакалавър

4

800

4300

3200

 

 

 

 

 

 

Медицински колеж

 

 

 

 

 

Рехабилитатор

Професионален бакалавър

3

700

4200

2600

Медицински лаборант

Професионален бакалавър

3

700

4200

2600

Медицинска козметика

Професионален бакалавър

3

700

4200

2600

 

 

 

 

 

 

 

Аграрен факултет

 

 

 

 

 

Агрономство

Бакалавър

4

700

5586

2000

Етерично-маслени култури

Бакалавър

4

700

5586

2000

Зооинженерство

Бакалавър

4

700

6071

2000

Екология и опазване на околната среда

Бакалавър

4

700

3216

2000

Аграрно инженерство

Бакалавър

4

700

2904

2000

Рибовъдство и аквакултура

Бакалавър

4

700

6071

2000

 

 

 

 

 

 

Стопански факултет

 

 

 

 

 

Бизнесикономика

Бакалавър

4

550

1504

2000

Аграрна икономика и търговия

Бакалавър

4

550

1504

2000

Регионална икономика и управление

Бакалавър

4

550

1504

2000

Местни финанси

Бакалавър

4

550

1504

2000

Информационни технологии в икономиката и управлението

Бакалавър

4

550

1504

2000

 

 

 

 

 

 

Педагогически факултет

 

 

 

 

 

Специална педагогика

Бакалавър

4

620

1917

2000

Начална училищна педагогика с чужд език

Бакалавър

4

620

1917

2000

Предучилищна и начална училищна педагогика

Бакалавър

4

620

1917

2000

Социална педагогика

Бакалавър

4

620

1917

2000

Педагогика на обучението по информационни технологии

Бакалавър

4

620

1729

2000

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн

Бакалавър

4

620

1729

2000

 

 

 

 

 

 

Филиал Хасково

 

 

 

 

 

Медицинска сестра

Бакалавър

4

800

4300

3200

Акушерка

Бакалавър

4

800

4300

3200

 

 

 

 

 

 

Факултет „Техника и технологии“, Ямбол

 

 

 

 

 

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

Бакалавър

4

600

2741

2000

Автотранспортна и земеделска техника

Бакалавър

4

600

2741

2000

Автоматика и компютърни системи

Бакалавър

4

600

2949

2000

Електротехника

Бакалавър

4

600

2949

2000

Топло- и газоснабдяване

Бакалавър

4

600

3095

2000

Технология на храните

Бакалавър

4

600

2284

2000

Индустриално инженерство

Бакалавър

4

600

3095

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

(отнася се за всички кандидати)

 

Специалност

Придобита степен на образование

Продължителност на обучението

(в години)

Годишна такса – важи за всички студенти

(в евро)

Медицински факултет

 

 

 

Медицина

Магистър

6

7000

 

 

 

 

Ветеринарномедицински факултет

 

 

 

Ветеринарна медицина

Магистър

5,5

4000

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

Факултет / Звено

Банкова сметка (IBAN)

Банков код

Банка

Тракийски университет, Стара Загора – Аграрен факултет

BG29UNCR76303100117681

UNCRBGSF

Уникредит Булбанк – кл. Стара Загора

Тракийски университет, Стара Загора – Ветеринарномедицински факултет

BG82UNCR76303100117697

UNCRBGSF

Уникредит Булбанк – кл. Стара Загора

Тракийски университет, Стара Загора – Медицински факултет

BG52UNCR76303100117655

UNCRBGSF

Уникредит Булбанк – кл. Стара Загора

Тракийски университет, Стара Загора – Медицински колеж

BG67UNCR76303100117676

UNCRBGSF

Уникредит Булбанк – кл. Стара Загора

Тракийски университет, Стара Загора – Педагогически факултет

BG60UNCR76303100117608

UNCRBGSF

Уникредит Булбанк – кл. Стара Загора

Тракийски университет, Стара Загора – Стопански факултет

BG09UNCR70003116593030

UNCRBGSF

Уникредит Булбанк – кл. Стара Загора

Тракийски университет, Стара Загора – Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол

BG46UNCR75273144516800

UNCRBGSF

Уникредит Булбанк – кл. Стара Загора

Тракийски университет, Стара Загора – Филиал Хасково

BG85UNCR70003122813630

UNCRBGSF

Уникредит Булбанк – кл. Стара Загора

 

Важно! Таксите за обучение се внасят при записването на студентите. Те могат да се внесат и на касата на съответния факултет/звено/колеж. В случай на банков превод, в основанието на превода задължително се посочва името на студента и курса на обучение. Таксите се внасят на две равни вноски в началото на всеки семестър.

Comments are closed