Физикохимични изследвания за наноструктурни лекарствени преносители и тяхното взаимодействие с биомембрани – Медицински Факултет

Финансираща програма: Фонд научни изследвания, Конкурс за двустранно научно –техническо сътрудничество между България и Китай

 

 

Участващи организации: Тракийски университет – България, Zhejiang University – China

Целите на проекта са свързани с изясняване на физикохимичните механизми на взаимодействие на лекарствените нитрозоуреи SLENU, SLENU gly и наночастици с моделни мембранни системи, характеризиране на взаимодействията между SLENU, SLENU gly и наночастиците, изследване на капацитета на BSA – наночастици и полиелектролит – модифицирани BSA – наночастици да поемат SLENU и SLENU gly, намиране на оптималните условия за натоварване и отдаване на нитрозоуреите от наночастиците.

Задачите на проекта са свързани с разработване на подходящи наночастици за включване на антитуморни средства (нитрозоурея производни SLENU и SLENU gly) чрез метода на спонтанно отлагане , характеризиране на разработените преносители по отношение на технич размер, повърхностен електричен заряд, порьозност, ефективност, капацитет на  натоварване и профили на отдаване на лекарствата в зависимост от факторите на средата ( pH, йонна сила, температура и т.н.), изследване на взаимодействието на лекарствата и наночастиците с моделни мембранни системи, изследване на взаимодействието на лекарствата и наночастиците с еритроцитни мембрани, определяне на ефектите на лекарствата, наночастиците и натоварените с лекарства наночастици върху кръвни проби – генериране на активни форми на кислорода, хемолиза, коагулация, фагоцитоза от макрофаги в периферната кръв.

Comments are closed