Център за електронно и дистанционно обучение

 

Центърът за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО) е административно структурно звено в състава на Тракийски университет – Стара Загора.


Предметът на дейност на ЦЕДО е организация на:

  • електронно обучение на български и чуждестранни граждани в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“, образователна и научна степен, „доктор” и за повишаване на квалификацията;
  • дистанционна форма на обучение на български и чуждестранни граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“, образователна и научна степен, „доктор” и за повишаване на квалификацията.

Нормативни документи

 

Правилник за организацията и провеждането на дистанционна форма на обучение в Тракийски университет – Стара Загора

 

Правилник за устройство и дейност на Центъра за електронно и дистанционно обучение в Тракийски университет – Стара Загора

 

Правила за работа с Тракийски електронен университет

 

 

Comments are closed