Доктор на науките – архив 2020г.

26.08.2020 г.

Научна степен „Доктор на науките“ по научна специалност „Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, областта на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт

Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, дм – катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ, гр. Стара Загора

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, дм  engl
 2. Рецензия на проф. д-р Николай Константинов Цанков, дмн engl
 3. Рецензия на проф. д-р Соня Стоянова Марина-Кирова, дм engl
 4. Становище на проф. д-р Мирослава Иванова Кадурина-Илиева, дмн engl
 5. Становище на доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, дм engl
 6. Становище на доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм engl
 7. Становище на проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм engl

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 11.09.2020 г. от 14.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

03.08.2020 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика”, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.

Доц. д-р Румяна Илчева Неминска от катедра “Предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 03.09.2020 год. от 13.00 часа в зала 205 на Педагогически факултет, ТрУ – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

 1. Рецензия на проф. д-р Петър Диков Петров
 2. Рецензия на проф. д-р Лучиян Ангелов Милков, д.н.
 3. Рецензия на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, д.н.
 4. Становище на проф. д-р Марина Колева Николова
 5. Становище на доц. д-р Юлия Георгиева Дончева
 6. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н.
 7. Становище на проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова

Автореферат

Comments are closed