Доктор на науките – архив 2021 г.

14.09.2021 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина.

Доц. д-р Динко Христов Динков от катедра “Качество и безопасност на храните, ветеринарно законодателство” при Ветеринарномедицински факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 08.10.2021 год. от 10.00 часа, в зала 6, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

 1. Рецензия на проф. д-р Христо Йорданов Даскалов
 2. Рецензия на проф. д-р Румен Веселинов Караколев
 3. Рецензия на проф. двмн Александър Иванов Павлов
 4. Становище на проф. дн Анелия Миланова Кондева
 5. Становище на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов
 6. Становище на проф. двмн Иван Борисов Иванов
 7. Становище на доц. д-р Илиян Радев Костов

Автореферат

02.08.2021 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика”, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.

Доц. д-р Николай Сашков Цанков от катедра “Педагогически и социални науки” при Педагогически факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 17.09.2021 год. от 11.00 часа в зала 205 на Педагогически факултет, ТрУ – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

 1. Рецензия на проф. дпн Янка Динкова Мерджанова
 2. Рецензия на проф. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова, д.н.
 3. Рецензия на доц. д-р Румяна Илчева Неминска, д.н.
 4. Становище на проф. дпн Вася Крумова Делибалтова
 5. Становище на проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева-Алексиева
 6. Становище на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, д.н.
 7. Становище на проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова

Автореферат

13.04.2021 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика”, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.

Доц. д-р доц. д-р Юлия Георгиева Дончева, катедра “Педагогика, психология и история” при Факултет „Природни науки и образование“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 13.05.2021 год. от 13.00 часа в зала 205 на Педагогически факултет, ТрУ – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

 1. Рецензия на проф. д-р Димитър Виолетов Гюров
 2. Рецензия на проф. д-р Антония Тонева Кръстева, д.н.
 3. Рецензия на доц. д-р Румяна Илчева Неминска, д.н.     
 4. Становище на проф. д-р Ирина Колева Колева
 5. Становище на проф. д-р Снежана Христова Николова
 6. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н.
 7. Становище на доц. д-р Генчо Василев Вълчев

Авторефера

15.02.2021

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Патология на животните”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина.

Доц. д-р Радостин Стефанов Симеонов от катедра “Обща и клинична патология” при Ветеринарномедицински факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 12.03.2021 год. от 11.00 часа.

За членовете на журито в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

За останалите желаещи да участват – on line през линк  https://meet.google.com/kcd-bmoy-grd

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

 1. Рецензия на проф. д-р Мая Владова Гълъбова
 2. Рецензия на проф. д-р Васил Костадинов Манов
 3. Рецензия на проф. дн Иван Динев Иванов
 4. Становище на проф. двмн Стойчо Димитров Стоев
 5. Становище на проф. двмн Богдан Янев Аминков
 6. Становище на проф. д-р Гено Атанасов Ангелов
 7. Становище на проф. д-р Янислав Илиев Илиев

Автореферат

Comments are closed