Конкурси за асистент – архив 2021 г.

Дата на обявата: 15.11.2021 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по „Мляко и млечни продукти“ към катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство“ – един със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки по „Физика“ към катедра „Биохимия, микробиология и физика“ – един със срок 2 м.;

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Фармакология и фармация“ към катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия“ – две места със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Патология на животните“ към катедра „Обща и клинична патология“ – един със срок 3 м;

3. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Патология на животните“ към катедра „Вътрешни болести“ – един със срок 3 м;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ към катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и МБС“ – един със срок 2 м;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Конкурсът за ВМФ със срок 3 м., всички останали със срок 2 м.. Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр. 270 (3132)/15.11.2021 г.

За справки и документи: АФ – Студентски град, тел. 042/699443; ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;

 

Дата на обявата: 11.10.2021 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ към катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Физиология“ на 0.5 щат – един и на цял щат – един към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – два;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Анатомия, хистология и цитология“ към катедра „Анатомия“ – един;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… по „Информационни технологии“ към катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици“ – един;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника по „Компютърни системи и мрежи“ към катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Конкурсът за ВМФ със срок 3 м., всички останали със срок 2 м.. Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр. 240 (3102)/11.10.2021 г.

За справки и документи: ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468; ПФ – ул. Армейска 9, тел. 042/613758;; ФТТ – ул. „Граф Игнатиев“ 38, гр. Ямбол, тел. 046/ 669181;

 

 


Дата на обявата: 06.08.2021 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Физиология на животните и човека“ към катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия“ – един;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека към катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един;

3. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Патология на животните“ към катедра Обща и клинична патология на животните – един;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт по „Вътрешни болести“ на 0.2 щат към I Катедра „Вътрешни болести и обща медицина“ и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – два;

2. Академична длъжност „асистент“ в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт по „Пропедевтика на вътрешните болести“ на 0.2 щат към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести и клинична лаборатория“ и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – четири;

Медицински колеж

Академична длъжност „асистент“ за нуждите на специалност „Медицински оптик“, професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по дисциплините „Оптични уреди в офталмологията, „Материалознание“, „Очила“, „Специфични програмни продукти в оптиките“, „Учебна практика“ – един на 0.5 щат;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Конкурсите за МФ със срок 3 м., всички останали със срок 2 м.. Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр. 184 (3046)/06.08.2021 г.

За справки и документи: ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468; МК – ул. Армейска 9, тел. 042/600755


Дата на обявата: 31.05.2021 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински колеж

Академична длъжност „асистент“ по „Физиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт – един на 0.5 щат;

Факултет „Техника и технологии“

Академична длъжност „асистент“ по „Компютърни системи и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 месеца. Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр. 126 (2988)/31.05.2021 г.

За справки и документи: МК – ул. Армейска 9, тел 042/600755; ФТТ – ул. „Граф Игнатиев“ 38, гр. Ямбол, тел. 046/ 669181;

 

 


Дата на обявата: 17.05.2021 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Мляко и млечни продукти“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство“ – един;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Свиневъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Животновъдство – непреживни и други животни“ – един;

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Хранене и диететика“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Общо животновъдство“ – един;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Предучилищна педагогика (управление на детско заведение)“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 месеца. Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр. 114 (2976)/17.05.2021 г.

За справки и документи: АФ – Студентски град, тел. 042/699443; ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; ПФул. Армейска 9, тел. 042/613758;

 


Дата на обявата: 10.03.2021 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Патология на животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Вътрешни незаразни болести“ – един;

Факултет „техника и технологии“

1. Академична длъжност „асистент“ по „Автоматика и компютърни системи“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 5. Технически науки към катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Компютърни технологии и програмиране“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 5. Технически науки към катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 месеца. Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.57 (2919)/10.03.2021 г.

За справки и документи: ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; ФТТ – ул. „Граф Игнатиев“ 38, гр. Ямбол, тел. 046/ 669181;


Дата на обявата: 15.02.2021 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска химия и биохимия“ – един;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Неврология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Неврология, психиатрия и МБС“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един;

ДИПКУ

1. Академична длъжност „асистент“ по „методика на обучението по информационни и STEM технологии“, професионално направление 1.3. Методика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки – един;

 

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 месеца. Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.37 (2899)/15.02.2021 г.

За справки и документи: МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468; ДИПКУ – ул. „Армейска“ № 9, тел. 042/617452;

 


Дата на обявата: 15.01.2021 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Патофизиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – един;

2. Академична длъжност „асистент“ по по „Кардиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към II катедра Терапия на вътрешните болести и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един;

3. Академична длъжност „асистент“ по „Гастроентерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към II катедра Терапия на вътрешните болести и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – два;

4. Академична длъжност „асистент“ по по „Педиатрия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Детски болести“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – два;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 месеца. Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.11 (2875)/15.01.2021 г.

За справки и документи: МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;

Comments are closed