Конкурси за асистент – архив 2022 г.

 

Дата на обявата: 12.12.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Педагогически факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Предучилищна педагогика“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един;

Медицински колеж:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл ЛФК (физическо възпитание, спорт, ЛФК)“, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт – един;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 м.

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр. 294 (3494)/12.12.2022 г.

За справки и документи: ПФ – ул. Армейска №9, тел. 042/613758; МК – ул. Армейска №9, тел. 042/600755;


 

Дата на обявата: 07.11.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология инфекциозни и паразитни болести“ – един;

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Кардиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към II катедра „Терапия на вътрешните болести“ на МФ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Вътрешни болести с терапия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към I катедра „Вътрешни болести и обща медицина“ на МФ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – два;

3. Академична длъжност „асистент“ по „Пропедевтика на вътрешните болести“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести и клинична лаборатория“ на МФ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – три;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 м.

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр. 264 (3464)/07.11.2022 г.

За справки и документи:ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; МФ – ул. Армейска 11, тел.042/664468;


 

Дата на обявата: 10.10.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Патофизиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – един;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Обща хирургия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Хирургични болести и анестезиология“ на МФ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един;

3. Академична длъжност „асистент“ по „Урология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Обща и оперативна хирургия, неврохирургия и урология“ на МФ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един;

Факултет „Техника и технологии“:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Електротехника и електроника“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образовани 5. Технически науки за нуждите на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“– един;

ДИПКУ:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Методика на обучението по информационни и STEM технологии“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образовани 1. Педагогически науки – един;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 м.

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр. 240 (3440)/10.10.2022 г.

За справки и документи:МФ – ул. Армейска 11, тел.042/664468; ФТТ – ул. „Граф Игнатиев“ 38, гр. Ямбол, тел. 046/ 669181; ДИПКУ – ул. „Армейска“ № 9, тел. 042/617452;

 


Дата на обявата: 15.07.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Ветеринарна хирургия“ за нуждите на катедра „Ветеринарна хирургия“ – един със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Патология на животните“ за нуждите на катедра „Вътрешни болести“ – един, със срок 3 м.;

3. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“ за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ – един, със срок 3м.;

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Вътрешни болести и терапия“ на 0.2 щат към I Катедра по вътрешни болести и обща медицина и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – два, със срок 2 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр. 166 (3366)/15.07.2022 г.

За справки и документи: ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; МФ – ул. Армейска 11, тел.042/664468;

 


Дата на обявата: 27.05.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един със срок 2 м.

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Теория на възпитанието и дидактика (конструиране, технологии и предприемачество)“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „ПНУП“ – един, със срок 3 м.

2. Академична длъжност „асистент“ по „Теория на възпитанието и дидактика, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „ПСН“ – един, със срок 3 м.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.124 (3324)/27.05.2022 г.

За справки и документи: МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468; ПФ – ул. „Армейска“ 9, тел. 042/613758;

 


Дата на обявата: 12.05.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“, професионално направелние 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един, със срок 3 м.

Медицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“ – един със срок 2 м.

2. Академична длъжност „асистент“ по „Фармакология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – един със срок 2 м.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.111 (3311)/12.05.2022 г.

За справки и документи: ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;

 


Дата на обявата: 13.04.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Мляко и млечни продукти“, професионално направелние 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство“ – един, със срок 2 м.

2. Академична длъжност „асистент“ по „Фитопатология“, професионално направелние 6.2. Растителна защита, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна мидицина за нуждите на катедра „Растениевъдство“ – един, със срок 2 м.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.87 (3287)/13.04.2022 г.

За справки и документи: АФ – Студентски град, тел. 042/699443;


 

Дата на обявата: 21.03.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

 

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Физика“, професионално направелние 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Беохимия, микробиология и физика“ – един, със срок 2 м.

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Патология на животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Обща и клинична патология“ – един, със срок 3 м.

Медицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Вътрешни болести с терапия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към „Първа катедра Вътрешни болести и обща медицина“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – два, със срок 2 м.

2. Академична длъжност „асистент“ по „Пропедевтика на вътрешните болести“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести и клинична лаборатория“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – два, със срок 2 м.

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „асистент“ по „Компютърни системи и комуникации“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образовани 5. Технически науки за нуждите на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един, със срок 2 м.

ДИПКУ

1. Академична длъжност „асистент“ по „Педагогика на обучението по математика (STEAM в ОП)“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки – един, със срок 2 м.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.67 (3237)/21.03.2022 г.

За справки и документи: АФ – Студентски град, тел. 042/699443; ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468; ФТТ – ул. „Граф Игнатиев“ 38, гр. Ямбол, тел. 046/ 669181; ДИПКУ – ул. „Армейска“ № 9, тел. 042/617452;

 

 


Дата на обявата: 07.02.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

 

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Хранене и диететика“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Общо животновъдство“ – един, със срок 3 м.

Медицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Биохимия“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска химия и биохимия“ – един, със срок 2 м.

2. Академична длъжност „асистент“ по „Рентгенология (образна диагностика)“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“ – един на 0.2 щат, със срок 2 м.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.31 (3201)/07.02.2022 г.

За справки и документи: ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;

 


Дата на обявата: 12.01.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Стопански факултет

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление по „Организация и управление на производството (аграрен бизнес)“ към катедра „Мениджмънт – един със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки по „Информатика“ към катедра „Информатика и математика“ – един със срок 2 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.4. Енергетика по „Промишлена топлотехника“ – един със срок 2 м;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по „Автоматика и компютърни системи“ – един със срок 2 м;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр. 9 (3179)/12.01.2022 г.

За справки и документи: СФ – Студентски град, тел. 042/699409; ФТТ – ул. „Граф Игнатиев“ 38, гр. Ямбол, тел. 046/ 669181;

Comments are closed