Конкурси за асистент – архив 2020 г.

Дата на обявата: 03.12.2020 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Мляко и млечни продукти“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни  науки и ветеринарна медицина към катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство“ – един;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести“– един;

2. Академична длъжност „асистент“ по Анатомия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Анатомия“ – един;

3. Академична длъжност „асистент“ по „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“ – един;

Стопански факултет

1. Академична длъжност „асистент“ „Икономика и управление (селско стопанство)“,  професионално направление 3.8. Икономика, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ – един;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Организация и управление на аграрния бизнес“,  професионално направление 3.8. Икономика, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Мениджмънт“ – един;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 месеца. Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.288 (28362)/03.12.2020 г.

За справки и документи: АФ – Студентски град, тел. 042/699443; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468; СФ – Студентски град, тел. 042/699400;


 

Дата на обявата: 30.10.2020 г. 

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Фитопатология“, професионално направление 6.2. Растителна защита, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Растениевъдство“ – един;

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Патология на животните“, професионално направление 6.4 Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, за нуждите на катедра „Обща и клинична патология на животните” – един;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на преподаване по дисциплините „Социална медицина“, „Медицинска етика“ и др. на 0.5 щат към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“– един;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Методика на обучението по математика в предучилищното образование и начален етап на основната образователна степен“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра ПНУП – един;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „асистент“ по „Физика и математика“, професионално направление 5.4. Енергетика, област на висше образование 5. Технически науки – един, за нуждите на обучението по всички специалности във ФТТ;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Конкурсът за ВМФ със срок 3 месеца, всички останали конкурси със срок 2 месеца. Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.259 (2813)/30.10.2020 г.

За справки и документи: АФ – Студентски град, тел. 042/699443; ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468; ПФ – ул. „Армейска“ 9, тел. 042/ 613758; ФТТ – ул. „Граф Игнатиев“ 38, гр. Ямбол, тел. 046/ 669181;


 

Дата на обявата: 30.09.2020 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по „Микробиология“ – един на 0.2 щат;

Факултет „Техника и технологии“ – гр. Ямбол

В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство по „Двигатели с вътрешно горене“ – един;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 месеца. Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.233 (2787)/30.09.2020 г.

За справки и документи: МФ – ул. „Армейска“11, тел. 042/664468; ФТТ – ул. „Граф Игнатиев“ 38, гр. Ямбол, тел. 046/ 669181;


 

Дата на обявата: 22.07.2020 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина:

1. „Асистент“ по „Патология на животните“– един;

2. „Асистент“ по  „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“ – един;

Медицински факултет

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина:

1. Асистент“ по „Анестезиология и реаниматология“ – един на 0.2 щат;

2. Асистент“ по „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ – един на 0.2 щат;

3. Асистент по „Анатомия, хистология и цитология“ – един на 0.5 щат;

4. Асистент по „Вътрешни болести (хематология)“ – един на 0.2 щат;

5. Асистент по „Вътрешни болести (пулмология)“ – един на 0.2 щат;

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве:

1. Асистент по „Управление на здравните грижи“ – един;

ДИПКУ

В област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика:

1. Асистент“ по „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ – един;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 месеца. Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.173 (2727)/22.07.2020 г.

Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 64 (4) от ПРАСТрУ.

За справки и документи: МФ – ул. „Армейска“11, тел. 042/664468; ВМФ – Студентски град, тел. 042/ 699506; ПФ – ул. „Армейска“ 9, тел. 042/ 613758;


 

Дата на обявата: 06.07.2020 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински колеж

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи:

1. „Асистент“ за нуждите на специалност „Медицински козметик“ за преподаване по дисциплините „Хигиенно-козметични грижи и процедури“ и „Дерматология“ – два на 0.5 щат;

Педагогически факултет

В област на висше образование 1. Педагогика, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…:

1. „Асистент“ по „Методика на обучението по музика в предучилищна и начална училищна възраст“ – един;

2. „Асистент“ по „Графичен дизайн“ – един;

3. „Асистент“ по „Информационни технологии“ – един;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 месеца. Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.159 (2713)/06.07.2020 г.

За справки и документи: МФ – ул. „Армейска“11, тел. 042/664468; ПФ – ул. „Армейска“ 9, тел. 042/ 613758;


 

Дата на обявата: 01.06.2020 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина:

1. Асистент по „Хранене и диететика“ към катедра „Общо животновъдство“ – един;

Медицински факултет

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина:

1. Асистент по „Кардиология“ – един на 0.2 щат към катедра II Катедра Вътрешни болести  и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 месеца. Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.129 (2683)/01.06.2020 г.

За справки и документи: ВМФ – тел. 042/699506; МФ – ул. „Армейска“11, тел. 042/664468;


 

Дата на обявата: 11.05.2020 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Факултет „Техника и технологии“

В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство:

1. Асистент по „Двигатели с вътрешно горене“ към катедра „Машинно инженерство“ – един;

2. Асистент по „Механизация и електрификация на растениевъдството“ към катедра „Машинно инженерство“ – един;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.111 (2805)/11.05.2020 г.

За справки и документи: ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“38, тел. 046/669181;


 

Дата на обявата: 13.04.2020 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина:

1. Асистент по научна специалност „Ветеринарна микробиология“ към катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един;

Медицински факултет

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина:

1. Асистент по научна специалност „Педиатрия“ – два на 0.2 щат към катедра „Детски болести“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 месеца, считано от датата на прекратяване на извънредното положение;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.88 (2642)/13.04.2020 г.

За справки и документи: ВМФ – тел. 042/699506; МФ – ул. „Армейска“11, тел. 042/664468;


 

Дата на обявата: 05.03.2020 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина

1. Асистент по научна специалност „Неврология“ на 0.2 щат към катедра „Неврология, психиатрия и МБС“ – един, със срок 2 месеца;

2. Асистент по научна специалност „Акушерство и гинекология“ към катедра „Здравни грижи“ – един, със срок 2 месеца;

В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки:

1. Асистент по научна специалност „Микробиология“ на 0.5 щат към катедра „Микробиология и паразитология“ – един, със срок 2 месеца;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.55 (2609)/05.03.2020 г.

За справки и документи: МФ – ул. „Армейска“11, тел. 042/664468;


 

Дата на обявата: 10.01.2020 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина:

1. Асистент по „Хранене и диететика“  за нуждите на катедра „Общо животновъдство“ – един, със срок 2 месеца;

2. Асистент по научна специалност „Генетика“ за нуждите на катедра „Общо животновъдство“ – един, със срок 2 месеца;

3. Асистент по „Биохимия“  за нуждите на катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия“ – един, със срок 2 месеца;

4. Асистент по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един, със срок 2 месеца;

Медицински факултет

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве:

1. Асистент по „Теория и методика на кинезитерапията“ за нуждите на катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“ – един, със срок 2 месеца;

В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки:

1. Асистент по научна специалност „Медицинска физика“ за нуждите на катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“ – един на 0.2 щат, със срок 2 месеца;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.8 (2562)/10.01.2020 г.

За справки и документи: ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; МФ – ул. „Армейска“11, тел. 042/664468;

Comments are closed