Конкурси за главен асистент 2019 г.

Дата на обявата: 04.10.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. „Главен асистент“ по научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина,, за нуждите на катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт“– един;

Медицински факултет

1. „Главен асистент“ по научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология”, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина за нуждите на катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ – един;

2. „Главен асистент“ по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина за нуждите на катедра „Здравни грижи“ – два;

3. „Главен асистент“ по научна специалност „Молекулярна биология”, в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки за нуждите на катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика“ – един;

Всички конкурси са със срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 78/04.10.2019 г.;

Документи: ВМФ, отдел „Научен“, тел. 042/699506; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;


Дата на обявата: 11.06.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. „Главен асистент“ по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки – един;

2. „Главен асистент“ по научна специалност „Технология на месните и рибните продукти“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство – един;

Стопански факултет

1. „Главен асистент“ по научна специалност „Икономика и управление (селско стопанство)”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика – три;

2. „Главен асистент“ по научна специалност „Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)“, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика – един на 0.5 щат;

3. „Главен асистент“ по научна специалност „Организация и управление на производството (селско стопанство)”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление – един;

Всички конкурси са със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 46/11.06.2019 г.;

Документи: АФ, отдел „Научен“, тел. 042/699443; СФ, отдел „Научен“, тел. 042/699409;


Дата на обявата: 19.04.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Патология на животните“ – един;

 Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 33/19.04.2019 г.;

Документи: ВМФ, отдел „Научен“, тел. 042/699506


Дата на обявата: 15.03.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по:

1. „Физиология на животните“ – един;

2. „Специална патоанатомия и обща патология“ – един;

Всички конкурси са със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 22/15.03.2019 г.;

Документи: ВМФ, отдел „Научен“, тел. 042/699506


Дата на обявата: 01.02.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Факултет „Техника и технологии“

В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство:

1. По научна специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“ – един;

2. По научна специалност „Автомобили, трактори и кари“ – един;

В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика:

1. По научна специалност „Автоматизация на области от нематериалната сфера“ – един;

2. По научна специалност „Електрически мрежи и системи“ – един;

3. По научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“ – един;

Всички конкурси са със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 10/01.02.2019 г.;

Документи: ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;


Дата на обявата: 22.01.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Агарен факултет

В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство:

1. По научна специалност „Механизация и електрификация на животновъдството“ – един;

2. По научна специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“ – три;

3. По „Машинни елементи“ – един;

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство:

1. По научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство“ – един;

2. По научна специалност „Специални отрасли (буби)“ – един;

3. По научна специалност „Специални отрасли (пчели)“ – един;

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство по „Хербология“ – един;

Медицински факултет

В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по научна специалност „Биохимия“ – един;

Всички конкурси са със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 7/22.01.2019 г.;

Документи: АФ, отдел „Научен“, тел. 042/699443; МФ – ул. „Армейска“ 11,отдел „Научен“, тел. 042/664468;

Comments are closed