Конкурси за доценти – архив 2021г.

Дата на обявата: 16.11.2021 г.

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Аграрен факултет

„Доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“ за нуждите на катедра „Приложна екология и зоохигиена“ – един;

Ветеринарномедицински факултет

„Доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Патология на животните“ за нуждите на катедра „Вътрешни болести“ – един;

Конкурсите са със срок 2 месеца;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 95/15.11.2021 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506;

 


Дата на обявата: 15.10.2021 г.

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

„Доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Патология на животните“ за нуждите на катедра „Вътрешни болести“ – един;

Медицински факултет

„Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Гръдна хирургия“  на 0.5 щат към катедра „Специална хирургия“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един;

Медицински колеж

„Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация по „Фармацевтична химия“ за нуждите на специалност „Помощник фармацевт“ – един;

Конкурсът за ВМФ със срок 3 месеца, всички останали със срок 2 месеца;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 86/15.10.2021 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468; Медицински колеж, ул. Армейска 9, тел 042/600755;

 


Дата на обявата: 03.08.2021 г.

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Аграрен факултет

1. „Доцент“ по „Генетика“ в професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Генетика, развъждане и репродукция“ – един със срок 2 м.;

Ветеринарномедицински факултет

1. „Доцент“ по „Патология на животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Вътрешни болести“ – един, със срок 3 м.;

Медицински факултет

1. „Доцент“ по „Микробиология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести“ – един на 0.5 щат със срок 3 м;

Допълнителни изисквания към кандидатите:

ОКС „Магистър" по Медицина, придобита специалност „Микробиология"; придобита ОНС „доктор" по специалност „Микробиология", професионално направление 4.3 Биологически науки.

2. „Доцент“ по „Микробиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести“ и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – един със срок 3 м;

3. „Доцент“ по „Офталмология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Оториноларингология и офталмология” и на 0.5 щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – един със срок 3 м.;

4. „Доцент“ по „Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на щат 0.5 към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – един със срок 3 м.;

5. „Доцент“ по „Нуклеарна медицина“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“ – един на 0.2 щат, със срок 3 м.;

6. Академична длъжност „доцент“ по „Лъчелечение“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“ – един на 0.2 щат със срок 3 м.;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 64/03.08.2021 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел.042/699443; Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468; Ветеринарномедицински факултет – Студентски град, тел. 042/699506;


Дата на обявата: 13.04.2021 г.

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Стопански факултет

„Доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление по „Организация и управление на производството (селско стопанство)“ за нуждите на катедра „Мениджмънт“ – един;

Конкурсът със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 30/13.04.2021 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Стопански факултет, Студентски град, тел.042/699409

 


Дата на обявата:  16.03.2021 г. 

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Медицински факултет

„Доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по „Физиология на животните и човека“ за нуждите на катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – един;

Конкурсът със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 22/16.03.2021 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468

 


Дата на обявата: 19.02.2021 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“за нуждите на:

Медицински колеж

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един на 0.5 щат;

Конкурсът със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 15/19.02.2021 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Медицински колеж, ул. Армейска 9, тел 042/600755;

Comments are closed