Конкурси за преподаватели – архив 2021 г.

08.11.2021 г.

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“ за нуждите на Медицински колеж:

В професионално направление 7.5. Здравни грижи по „Технология на лекарствата“ и Клинична практика за нуждите на специалност „Помощник фармацевт“– един на цял щат.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 08.11.2021 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават в Медицински колеж следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: Медицински колеж, ул. Армейска 9, тел 042/600755;

 

25.05.2021

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“ за нуждите на Медицински колеж:

В професионално направление 7.5. Здравни грижи по „Здравни грижи, хигиенно-козметични грижи, средства и процедури“ за нуждите на специалност „Медицински лаборант“, „Рехабилитатор“ и „Медицински козметик“– един на цял щат.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 25.05.2021 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават в Научен отдел на Медицински факултет следните документи:

а) заявление до декана за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: Медицински колеж, ул. Армейска 9, тел 042/600755;

 

 


08.02.2021 г.

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на длъжност „преподавател“ за нуждите на Медицински факултет:

Кандидатите за участие в конкурсите подават следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) професионална автобиография – европейски формат;

в) диплом за придобита ОКС „магистър” с приложението към нея или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

1. За длъжност „преподавател“ по „Клинична практика“ за специалност „Медицинска сестра“ към катедра „Здравни грижи“ – един;

Изисквания към кандидатите според ЕДИ – диплом ОКС „магистър“ по „Управление на здравните грижи“ с базова специалност „Медицинска сестра“.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 08.02.2021 г.

Телефон за справка: МФ – 042/664468

Comments are closed