Конкурси за професори – архив 2021г.

Дата на обявата: 15.10.2021 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. „Професор“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. по „Белодробни болести“ – един на 0.5 щат;

Педагогически факултет

1. „Професор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 1.2. Педагогика  по „Теория на възпитанието и дидактика“ за нуждите на катедра „Педагогически и социални науки“ – един;

2. „Професор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието  по „Теория и управление на образованието“ за нуждите на катедра „Педагогически и социални науки“ – един;

Конкурсите със срок 2 месеца. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 86/15.10.2021 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

 


Дата на обявата: 03.08.2021 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

„Професор“ по „Патология на животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Обща и клинична патология на животните“ – един със срок 2 м.;

Медицински факулте

„Професор“ по „Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията (кинзитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия)“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“ – един със срок 3м.;

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 64/03.08.2021 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468;

 


Дата на обявата: 04.06.2021 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

 „Професор“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.3. Животновъдство  по „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“ за нуждите на катедра „Биология и аквакултура“ – един;

Конкурсите със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 47/04.06.2021 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443;

 


Дата на обявата: 21.05.2021 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Педагогически факултет

1. „Професор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 1.2. Педагогика  по „Теория на възпитанието и дидактика“ за нуждите на катедра „Педагогически и социални науки“ – един;

2. „Професор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 1.2. Педагогика  по „Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика)“ за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един;

Конкурсите със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 43/21.05.2021 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

 


Дата на обявата: 13.04.2021 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

„Професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.3. Биологически науки  по „Екология и опазване на екосистемите“ за нуждите на катедра „Биология и аквакултура“ – един;

Медицински колеж

„Професор“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Анатомия, хистология и ембриология“ – един на 0.5 щат;

Конкурсите със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 30/13.04.2021 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Медицински колеж, ул. Армейска 9, тел 042/600755;

 


Дата на обявата: 16.03.2021 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

„Професор“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.3. Животновъдство  по „Специални отрасли (промишлен дивеч“ за нуждите на катедра „Животновъдство – непреживни и други животни“ – един;

Конкурсът със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443

 


Дата на обявата: 19.02.2021 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

„Професор“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина  по „Морфология“ за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един;

Конкурсът със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 15/19.02.2021 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506;

Comments are closed