Конкурси за професори – архив 2019 г.

Дата на обявата: 05.11.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство по научна специалност „Растениевъдство“ за нуждите на катедра „Растениевъдство“ – един.

Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването в „Държавен вестник“, бр. 87/05.11.2019 г.

Документи: АФ, тел. 042/699443;

 


Дата на обявата: 09.07.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“ за нуждите на катедра „Общо животновъдство“ – един.

Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването в „Държавен вестник“, бр. 54/09.07.2019 г.

Документи: ВМФ, отдел „Научен“, тел. 042/699506;

 


Дата на обявата: 11.06.2019 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Имунопатология и алергология“ – един за нуждите на катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика“.

Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 46/11.06.2019 г.

Документи – МФ , отдел „Научен“, тел. 042/664468;

 


Дата на обявата: 19.04.2019 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, по научна специалност „Ветеринарна микробиология“ – един;

Срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 33/19.04.2019 г.

Документи – ВМФ , отдел „Научен“, тел. 042/699506

 


Дата на обявата: 22.01.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност “професор“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Функционална патология и имунология“ – един, за нуждите на катедра „Обща и клинична патология на животните“, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник”.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 7/22.01.2019 г.

Документи: ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506

Comments are closed