Конкурси за професори – архив 2020г.

Дата на обявата: 03.11.2020 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

„Професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.1. Физически науки  по „Физика“ – един;

Конкурсът със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 94/03.11.2020 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

АФ, Студентски град, тел. 042/699443

 


Дата на обявата: 09.06.2020 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет:

1. „Професор“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“ – един за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“.

2. „Професор“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Ветеринарно-санитарна експертиза“ – един за нуждите на катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт“.

Конкурсите със срок 3 месеца. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 52/09.06.2020 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506

 


Дата на обявата: 12.05.2020 г.

Тракийският университет – Стара Загора, преобявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Факултет „Техника и технологии“

1. „Професор“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии по „Екология“ – един;

Конкурсът със срок 3 месеца.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 42/12.05.2020 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

ФТТ, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

 


Дата на обявата: 14.04.2020 г.

 

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Факултет „Техника и технологии“

1. „Професор“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии по „Екология“ – един;

Конкурсът със срок 3 месеца, считано от датата на прекратяване на извънредното положение.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 36/14.04.2020 г.

Документи – ФТТ, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

 

Comments are closed