Конкурси за хабилитирани преподаватели по пар.2 – архив 2020г.

29.06.2020 г.

Тракийският университет обявява процедура по прием на документи по чл. 15 (3) от ЗРАСРБ и по § 2 (2), (3), (4) от Допълнителните разпоредби на  ПРАСТрУ за нуждите на:

Медицински колежотменят се обявените процедури с решение на АС (протокол №9/15.07.2020 г.)

1. Академична длъжност „доцент“ по „Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, областна висше образование 7. Здравеопазване и спорт – един на 0.5 щат;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Трудово и осигурително право“, професионално направление 3.6. Право, областна висше образование 3. Социални, стопански и правни науки – един на 0.5 щат;

3. Академична длъжност „доцент“ по „Анатомия, хистология и цитология“, професионално направление 7.1. Медицина, областна висше образование 7. Здравеопазване и спорт – един на 0.5 щат;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Теория на възпитанието и дидактика“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „ПСН“ – един.

Документи: МФ, ул. „Армейска“ 11, отдел „Научен“, тел. 042/664468; ПФ – ул. „Армейска“ 9, тел. 042/ 613758;

Срок за подаване на документи: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 22.06.2020 г.

 


 

01.06.2020 г.

Тракийският университет обявява процедура по прием на документи по чл. 15 (3) от ЗРАСРБ и по § 2 (2), (3), (4) от Допълнителните разпоредби на  ПРАСТрУ за нуждите на:

Филиал-Хасково

1. Академична длъжност „професор“ по научна специалност „Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, областна висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на катедра „Здравни грижи“ на 0.5 щат – един;

Документи: МФ, ул. „Армейска“ 11, отдел „Научен“, тел. 042/664468

Срок за подаване на документи: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 01.06.2020 г.


 

04.05.2020 г.

Тракийският университет обявява процедура по прием на документи по § 2 (2), (3) и (4) от Допълнителните разпоредби на  ПРАСТрУ за нуждите на:

Стопански факултет

1. За академична длъжност „професор“, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Информатика и математика“ – един;

2. За академична длъжност „доцент“, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Информатика и математика“ – един;

Документи: СФ, Студентски град, тел. 042/699400;

Срок за подаване на документи: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 04.05.2020 г.

 


 

02.03.2020 г.

Тракийският университет обявява процедура по прием на документи по § 2 (2), (3) и (4) от Допълнителните разпоредби на  ПРАСТрУ за нуждите на:

Педагогически факултет

За академична длъжност „доцент“ по „Предучилищна педагогика (околен свят)“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „ПНУП“ – един;

Документи: ПФ, ул. „Армейска“ 9, отдел „Научен“, тел. 042/613758;

Стопански факултет

За академична длъжност „доцент“, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Информатика и математика“ – един;

Документи: СФ, Студентски град, тел. 042/699400;

Срок за подаване на документи: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 02.03.2020 г.


 

06.01.2020 г.

Тракийският университет обявява прием на документи по § 2 (2), (3) и (4) от Допълнителните разпоредби на  ПРАСТрУ за нуждите на:

Медицински факултет

За академична длъжност „професор“ по „Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Медицинска рехабилитация  и ерготерапия, физикална медицина и спорт“ – един;

Документи: МФ, Отдел – научен, телефон за справка: 042/664468

Срок: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 06.01.2020 г.

Comments are closed