Конкурси за хонорувани преподаватели – архив 2021 г.

 

08.11.2021 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

             МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

За учебната 2021/2022 г. по дисциплините:

1. „Ортопедия и травматология“ – 600 часа упражнения + 180 часа преддипломен стаж за обучение на студенти „Медицина“ на български език

2. „Ортопедия и травматология“ – 180 часа упражнения + 60 часа преддипломен стаж за обучение на студенти „Медицина“ на английски език

Срок на конкурсите 14 дни считано от 08.11.2021 г.

 

04.10.2021 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

За учебната 2021/2022 г. по дисциплините:

1. „Патофизиолоrия“ – за студенти „Медицина“ на български език – 120 часа

2. „Вътрешни болести и терапия II част“ – за студенти „Медицина“ на български език – 180 часа

Срок на конкурсите 14 дни считано от 04.10.2021 г.

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

За учебната 2021/2022 г. по дисциплините:

1. Микробиология – 90 часа

2. Патология на ОДМА – 50 часа

Срок на конкурсите 14 дни считано от 04.10.2021 г.

 


12.07.2021 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

За зимен семестър на учебната 2021/2022 г. по дисциплините:

Катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство“

ОКС „Магистър“

1. Политики и програми на ЕС и Р България в областта на земеделието и развитието на селските райони – 6 часа лекции + 9 часа упражнения;

2. Селекция, репродукция и технологии на отглеждане на биволи – 8 часа лекции + 2 часа упражнения;

3. Организация на производството и селекция в месодайното говедовъдство – 8 часа лекции + 2 часа упражнения;

4. Съвременни методи за окачествяване и маркетинг на продукти от овце и кози – 6 часа лекции + 2 часа упражнения;

5. Консултантски практики в животновъдството – 7 часа лекции + 3 часа упражнения;

Катедра „Аграрно инженерство“

ОКС „Бакалавър“

1. Аграрна електроника и автоматика ІІ част – спец. „Аграрно инженерство“, редовно обучение, 30 ч. лекции + 30 ч. упражнения + 10 часа за изпитани студенти;

2. Аграрна електроника и автоматика ІІ част – спец. „Аграрно инженерство“, задочно обучение, 15 ч. лекции + 15 ч. упражнения + 10 часа за изпитани студенти;

3. Топлотехника – спец. „Аграрно инженерство“, редовно обучение, 45 ч. лекции + 30 ч. упражнения + 10 часа за изпитани студенти;

4. Топлотехника – спец. „Аграрно инженерство“, задочно обучение, 21 ч. лекции + 18 ч. упражнения + 10 часа за изпитани студенти;

5. Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника – спец. ЕООС, редовно обучение – 30 ч. лекции + 30 ч. упражнения + 10 часа за изпитани студенти;

ОКС „Магистър“

Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника – МП „Земеделска техника“, редовно обучение – 15 ч. лекции + 9 ч. упражнения + 10 часа за изпитани студенти;

Катедра „Биохимия, микробиология и физика“

1. Агромеорология – спец. Агрономство, ЕМК и Аграрно инженерство, редовно обучение, 30 ч. лекции;

2. Агромеорология – спец. Агрономство, ЕМК и Аграрно инженерство, задочно обучение, 15 ч. лекции;

3. Климатология и хидрология – спец. ЕООС, Рибовъдство и аквакултура, редовно обучение, 30 ч. лекции;

4. Климатология и хидрология – спец. ЕООС, Рибовъдство и аквакултура, задочно обучение, 15 ч. лекции;

Катедра „Биология и аквакултура“

ОКС „Бакалавър“

1. Екология и опазване на околната среда – спец. „Агрономство“, 60 часа упражнения, редовно обучение;

2. Екология и опазване на околната среда – спец. „Агрономство“, 30 часа упражнения, задочно обучение;

3. Екология и опазване на околната среда – спец. ЕМК, 30 часа упражнения, редовно обучение;

4. Екология и опазване на околната среда – спец. ЕМК, 15 часа упражнения, задочно обучение;

5. Екология и опазване на околната среда – спец. „Зооинженерство“, 30 часа упражнения, редовно обучение;

6. Екология и опазване на околната среда – спец. „Зооинженерство“, 15 часа упражнения, задочно обучение;

7. Екология и опазване на околната среда – спец. „Рибовъдство и аквакултура“, 30 часа упражнения, задочно обучение;

8. Екология и опазване на околната среда – спец. ЕООС, 48 часа упражнения, задочно обучение;

9. Екология на земеделското производство – спец. „Аграрно инженерство“, 15 часа редовно обучение;

10. Екология на земеделското производство – спец. „Аграрно инженерство“, 9 часа задочно обучение.

Катедра „Растениевъдство“

ОКС „Бакалавър“

1. Овощарство І част – за спец. „Агрономство“, редовно обучение, 30 ч. лекции + 10 часа за изпитани студенти;

2. Овощарство І част – за спец. „Агрономство“, задочно обучение, 15 ч. лекции + 10 часа за изпитани студенти;

3. Селекция и семепроизводство с опитно дело – за спец. „Агрономство, редовно обучение – 30 часа лекции, 30 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

4. Селекция и семепроизводство с опитно дело – за спец. Агрономство“, задочно обучение – 15 часа лекции + 15 часа упражнения + 10 часа за изпитани студенти;

ОКС „Магистър“

1. Биологично производство на плодове – 15 ч. лекции + 15 ч. упражнения + 5 часа за изпитани студенти;

2. Биологично производство на грозде – 12 ч. лекции + 12 ч. упражнения + 5 часа за изпитани студенти;

3. Прогноза и сигнализация при защита на растенията“ – 3 часа лекции + 10 часа за изпитани студенти;

4. Специална ентомология – 15 ч. лекции + 15 ч. упражнения + 10 часа за изпитани студенти;

5. Складови неприятели – 9 ч. лекции + 10 часа за изпитани студенти;

6. Ненасекомни неприятели – 9 ч. лекции + 6 ч. упражнения + 5 за изпитани студенти;

7. Политики и програми на ЕС и Р България в областта на земеделието и развитието на селските райони – 6 часа лекции + 9 часа упражнения + 5 часа за изпитани студенти;

Срок на конкурсите един месец считано от 12.07.2021 г.

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 за учебната 2021/2022 г. по дисциплините:

Специалност „Медицина” на български език

1. Анатомия – 50 часа упражнения

2. Биохимия – 135 часа упражнения (3 групи първи семестър)

3. Физиология на човека – 270 часа упражнения (3 групи)

4. Пропедевтика на вътрешните болести –– 540 учебни часа (3 групи)

5. Вътрешни болести и терапия ІІ част  -– 180 учебни часа (1 групa)

6. Инфекциозни болести – 120 часа упражнения (4 гр.) и 100 часа преддипломен стаж

7. Физиотерапия и рехабилитация – 150 часа упражнения

Специалност „Медицина”, обучение на английски език

1. Анатомия – 50 часа упражнения

2. Пропедевтика на вътрешните болести – 180 часа упражнения

3. Вътрешни болести и терапия ІІ част – 60 часа преддипломен стаж Нефрология

4. Професионални болести – 48 часа упражнения

5. Студентски спорт – 300 часа упражнения

Специалности „Лекарски асистент”, „Медицинска сестра” и „Акушерка”

1. ФВСГ – 120 часа упражнения

2. Инфекциозни болести – 35 часа упражнения (15 часа ЛА + 10 часа МС + 10 АК)

3. Клинична практика МС – 1 курс – 810 часа

4. Клинична практика МС – 2 курс  – 1584 часа

5. Клинична практика МС – 3 курс – 1968 часа

6. Клинична практика ЛА – 1 курс – 108 часа

7. Клинична практика ЛА – 2 курс – 632 часа

8. Клинична практика ЛА – 3 курс – 660 часа

9. Клинична практика Акушерка – 2 курс – 308 часа

10. Клинична практика Акушерка – 3 курс – 260 часа

Специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”

1. Физиотерапия и рехабилитация – 120 часа упражнения

Срок на конкурсите един месец считано от 12.07.2021 г.

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

За учебната 2021/2022 г. за специалностите „Медицински оптик“ и „Ортопедичен техник“ на ОКС „професионален бакалавър” по дисциплините:

1. Латински език – 30 часа

2. Спорт – 120 часа

3. Материалознание – 45 часа

4. Технология на оптичното производство – 45 часа

5. Учебна практика и летен стаж – 240 часа

6. Клинична практика сп.“Ортопедичен оптик“ – 180 часа

 

За учебната 2021/2022 г. за специалностите „Рехабилитатор, „Медицински лаборант“, „Помощник фармацевт“, „Медицински козметик“, и „Гериатричен специалист“ на ОКС „професионален бакалавър“ по дисциплините:

 

1. Лечебен масаж – 65 часа

2. Физикална терапия – 30 часа

3. Здравни грижи за пациента – 18 часа

4. Клинична практика – 45 часа

5. Латински език – 135 часа

6. Спорт – 240 часа

7. Нервни болести – 90 часа

8. Кинезиология – 15 часа

9. Патокинезиология – 15 часа

10. Клинична практика – наставници – 1440 часа

11. Медицинска психология – 60 часа

12. Детски болести – 60 часа

13. Кожни болести – 15 часа

14. Психиатрия – 15 часа

15. Хирургия – 30 часа

16. Общи грижи за болния с инж. техника – 30 часа

17. Клинична оценка при анемични състояния – СИД – 20 часа

18. Паразитология – 50 часа

19. Клинична имунология – 10 часа

20. Клинична практика – наставници – 200 часа

21. Клинична практика – Гериатричен специалист – 100 часа

22. Клиничен преддипломен стаж – Гериатричен специалист – 100 часа

23. Класически масаж – 15 часа

24. Организация на дейността и поддържане на раб. среда в козм. кабинет – 15 часа

25. Физиотерапия и козметика – 5 часа

26. Медицинска козметика – 30 часа

27. Пластична хирургия – 30 часа

28. Фармацевтична химия – 60 часа

29. Фармакогнозия – 80 часа

30. Хомеопатия в работата на помощник фармацевта – 30 часа

Срок на конкурсите 14 дни считано от 12.07.2021 г.

 

ФИЛИАЛ-ХАСКОВО

За учебната 2021/2022 г. за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, ОКС „бакалавър“ по дисциплините:

1. Анатомия на човека – 75 учебни часа

2. Латински език с медицински термини – 60 учебни часа

3. Медицинска психология – 60 учебни часа

4. Спорт – 480 учебни часа

5. Английски език – 120 учебни часа

6. Фармакология – 90 учебни часа

7. Нервни болести – 30 учебни часа

8. Патофизиология на човека – 30 учебни часа

9. Медицинска апаратура в сестринската и акушерската практика – 30 учебни часа

10. Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – 90 учебни часа

11. Психиатрия – 30 учебни часа

12. Физикална терапия и рехабилитация – 30 учебни часа

13. Инфекциозни болести и епидемиология – 60 учебни часа

14. Сексология и семейно планиране – 30 учебни часа

15 Акушерство и гинекология – 180 учебни часа

16. Клинична практика специалност „Медицинска сестра“ – 1600 учебни часа

17.  Клинична практика специалност „Акушерка“ – 800 учебни часа

Срок на конкурсите един месец считано от 12.07.2021 г.


10.05.2021 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Конкурс за хоноруван преподавател за учебна 2020/2021 г.

Специалност „Медицина“

1. Дисциплина „Вътрешни болести“ – II част – 90 ч. упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 10.05.2021 г.; Телефон за справка: МФ – 042/664468 , ул. „Армейска“ 11

 


01.03.2021 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) професионална автобиография – европейски формат;

в) диплом за придобита ОКС „магистър” с приложението към нея или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

е) други (по преценка на кандидата);

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

за летен семестър на уч. 2020/2021 г.

1. Дисциплина „Технология на машиностроенето“ – 45 часа за редовно обучение и 21 часа за задочно обучение.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 01.03.2021 г.; АФ – тел. 042/699300;

 


08.02.2021 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

за учебната 2020/2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”

1. Преддипломен стаж по „Нефрология“ – 180 часа

СПЕЦИАЛНОСТ “ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”

1. Дисциплина „Икономика на здравеопазването“ – 15 часа упражнения

 

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 08.02.2021 г.; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;

 


05.01.2021 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) професионална автобиография – европейски формат;

в) диплом за придобита ОКС „магистър” с приложението към нея или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

е) други (по преценка на кандидата);

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

за летен семестър на учебната 2020/2021 г.

 

Катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение“

1. Дисциплина „Английски език" (избираема) – 420 часа, двама преподаватели.

1. Дисциплина „Немски език“ (избираема) – 75 часа, един преподавател.

2. Дисциплина „Руски език“ (избираема) – 75 часа, един преподавател.

Катедра „Регионално развитие“

1. Дисциплина „Политология“ (задължителна) – 130 часа, един преподавател.

Катедра „Мениджмънт“

1. Дисциплина „Основи на правото“ (задължителна) – 150 часа – един преподавател

2. Дисциплина „Качество на продукта в хотел и ресторант“ – 46 часа

3. Дисциплина „Сигурност на инф. активи и технологии“ – 196 часа

Един преподавател.

Катедра “Физическо възпитание и спорт“

1. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт“ (задължителна) – 900 часа, трима преподаватели.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 05.01.2021 г., тел. 042/699400, СФ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

за учебната 2020/2021 г.

 

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА”

1. Дисциплина „Обща медицина“ – 90 часа упражнения

2. Дисциплина „Офталмология“ – 225 часа упражнения

 

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА” – обучение на английски език

1. Дисциплина „Обща медицина“ и стаж по избор – 90 часа упражнения

 

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 05.01.2021 г.; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;

Comments are closed