Конкурси за хонорувани преподаватели

04.07.2022 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурс за хоноруван преподавател

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

За специалностите в Медицински колеж за учебната 2022/2023 г. по дисциплината:

1. Дисциплина „Спорт“ – 390 часа

 

Срок на конкурса 14 дни считано от 04.07.2022 г.

 


31.01.2022 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

За летен семестър на учебната 2021/2022 г. по дисциплината:

1. Аналитична химия – 30 часа

Срок на конкурса 14 дни считано от 31.01.2022 г.

 

ФИЛИАЛ-ХАСКОВО

За летен семестър на учебната 2021/2022 г. за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ по дисциплините:

 

1. Патофизиология на човека – 30 учебни часа

2. Медицинска апаратура в сестринската и акушерската практика – 30 учебни часа

3. Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – 90 учебни часа

4. Психиатрия – 30 учебни часа

5. Физикална терапия и рехабилитация – 30 учебни часа

6. Сексология и семейно планиране – 30 учебни часа

7. Акушерство и гинекология – 180 учебни часа

8. Специални грижи в акушерството (теория) – 210 учебни часа

9. Английски език – 150 учебни часа

10. Спорт – 240 учебни часа

11. Клинична практика специалност „Медицинска сестра” – 1100 учебни часа

12. Клинична практика специалност „Акушерка” – 600 учебни часа

Срок на конкурсите 14 дни считано от 31.01.2022 г.


 

10.01.2022 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

За учебната 2021/2022 г. за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ по дисциплините:

1. „Кинезитерапия“ – упражнение – 65 часа

2. Преддипломен стаж – 45 часа

Изисквания към кандидатите по 1. и 2.: базово образование „Рехабилитатор“, с магистратура в областта на „Обществено здраве“.

3. „Медицинска психология“ – 30 часа лекции

4. „Медицинска козметика“ – 30 часа упражнения

5. „Физиотерапия и козметика“ – 35 часа упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 10.01.2022 г.; МК – ул. „Армейска“ 9, тел. 042/601721;

 

 

Архив 2021 г.

Архив 2020 г.

Архив 2019 г.

Архив 2018 г.

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Comments are closed