Конкурси за доценти

 

Дата на обявата: 24.01.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Морфология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един със срок 2 м.;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Методика на обучението по математика в предучилищна възраст“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един със срок 3 м;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 7/24.01.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;


 

Архив 2022 г.

Архив 2021 г.

Архив 2020 г.

Архив 2019 г.

Архив 2018 г.

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Comments are closed