Програма “Еразъм+” в Тракийски университет програмен период 2021-2027

 

IMPORTANT INFORMATION ON COVID-19 / BULGARIA

 

                                                                                          Erasmus+ App


Програма "Еразъм+" – Що е то?                                                               Erasmus+ factsheet 2021-2027

 

"Erasmus+" Trakia university Charter 2021-2027 

"Еразъм+" харта за висше образование на Тракийски университет 2021 – 2027

  Еразъм код на Тракийски университет:    BG STARA-Z01

  Идентификационни кодове на Тракийски университет:

  (да се използват винаги при участие в програми и проекти на ЕС ) 

  PIC 1:     999869502    –  централизирани дейности

  PIC 2 (OIC):     E10208880   –  децентрализирани дейности
 

TrU Erasmus Policy Statement 2021-2027 (EPS)

Стратегия за интернационализация на ТрУ

Правила за организиране и осъществяване на мобилностите по програма "Еразъм+"  в ТрУ

 

 Информационни събития(Events)

 

 "Еразъм+" – ръководство за програмата от ЕК  на англ.език- online

 "Еразъм+" – ръководство за програмата от ЕК  на англ.език

 "Еразъм+" – ръководство за програмата от ЕК на бълг.език

 

КД1. Образователна мобилност 

КД131. Образователна мобилност във Висшето образование

  –  Двустранни договори на ТрУ с университети партньори за участие на студенти,докторанти и преподователи в мобилностите по програма "Еразъм+" между програмни държави 

  –  "Erasmus+" student charter

  –  Студентска харта "Еразъм+"

             – 2021-2022 акад.година ( необходимата информация и сроковете за кандидатстване, класирания. )

             – 2022-2023 акад.година ( необходимата информация и сроковете за кандидатстване, класирания. )

Мобилност на персонала ( преподавателски състав и експерти):

  • Документи:

        > Формуляр за кандидатстване

        > Работна програма на преподаването

        > Работен план на обучението

        > Приложения към Индивидуален договор между ТрУ и преподавател/експерт  за отпускане на финансова подкрепа за реализиране на мобилност

 – Отчет за реализирана мобилност с цел преподаване

 – Отчет за реализирана мобилност с цел обучение

Контакти „Еразъм+” координатори

Мобилност на студенти и докторанти (Student and PhD student mobility) :

  •  Документи (documents):

        > Формуляр за кандидатстване

        > Application form

        > Learning Agreement for studies (тристранно споразумение за обучение)+guidelines

        > Learning Agreement for traineeships (тристранно споразумение за практика)+guideline

        > Transcript of records for outgoing students (формуляр за акад.справка на англ.ез. за заминаващи студенти)

        > Приложения към Индивидуален договор между студент и ТрУ за отпускане на  финансова подкрепа за реализиране на студентска мобилност

        >  EU Academy – Онлайн подкрепа за езикова подготовка на селектираните Еразъм студенти и докторанти

      Контакти „Еразъм+” координатори

КД171Медународно измерение във висшето образование:

 

Благодарствени писма

Галерия

 

 

 

Comments are closed