Процедура за заемане на академична длъжност “Доцент” – архив 2021 г.

03.12.2021 г.

Доцент по „Генетика”, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 Животновъдство, към катедра „Генетика, Развъждане и Репродукция”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa обявен в Държавен вестник, бр. 64/03.08.2021 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р Деяна Генчева Генчева, катедра „Генетика, Развъждане и Репродукция”

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дсн Радослав Иванов Славов
 2. Рецензия на проф дбн Иванка Тодорова Йотова-Стоянчева
 3. Становище на доц. д-р Димитър Панайотов Панайотов
 4. Становище на проф. дсн Лилян Крумов Сотиров
 5. Становище на доц. д-р Люба Динева Митева
 6. Становище на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов
 7. Становище на проф. д-р Дойчо Петров Димов

списък на публикациите;

списък на цитиранията;

резюмета на трудовете, след предходна хабилитация;

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 17 декември 2021 г. от 10:00 ч. в зала 302.

 


01.10.2021 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Специална педагогика (алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество увреждания), в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика, обявен в ДВ, бр. 07/22.01.2019 г..

КАНДИДАТИ:  

ас. д-р Дияна Паскалева Георгиева, катедра „Педагогически и социални науки“, Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора (към датата на обявяване на конкурса кандидатът е служител на ПФ)

д-р Гергана Бориславова Тодорова-Маркова (към датата на обявяване на конкурса кандидатът е служител на ПФ)

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Снежана Христова Николова
 2. Рецензия на доц. д-р Милен Замфиров Замфиров, д.н.
 3. Становище на проф. д-р Ирина Колева Колева, к.н.
 4. Становище на проф. д-р Мария Стоянова Алексиева
 5. Становище на. доц. д-р Николай Сашков Цанков
 6. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н.
 7. Становище на доц. д-р Мария Славова Тенева

Списък на публикации на ас. д-р Дияна Георгиева  / д-р Гергана Тодорова-Маркова

Списък на цитирания на ас. д-р Дияна Георгиева  / д-р Гергана Тодорова-Маркова

Резюмета на научни трудове на ас. д-р Дияна Георгиева / д-р Гергана Тодорова-Маркова

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 07.12.2021 г. от 13.00 ч. 

Линк за присъединяване: https://meet.google.com/ykj-iibe-bow

 

17.08.2021 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност  по „Организация и управление на производството (селско стопанство)“, в професионално направление 3.7. “Администрация и управление”, област на висше образование 3. “Социални, стопански и правни науки”, обявен в ДВ бр. 30/13.04.2021 г.

КАНДИДАТ:   гл. ас. д-р Константин Иванов Станков, катедра „Мениджмънт“, Стопански факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на  проф. д-р Румен Иванов Отузбиров, ( БГ / EN )
 2. Рецензия на проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев, ( БГ / EN )
 3. Становище на проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова-Калайджиева, ( БГ / EN )
 4. Становище на доц. д-р Надежда Филипова Петрова, ( БГ / EN )
 5. Становище на доц. д-р Христо Атанасов Момчилов, ( БГ / EN )
 6. Становище на проф. д-р Нели Андреева Бенчева, ( БГ / EN )
 7. Становище на доц. д-р Иван Йочев Боевски, ( БГ / EN )

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 10.09.2021 г. от 11.00 ч. в зала 3А, Стопански факултет при Тракийски университет.

 

17.08.2021 г.

Доцент по Физиология на животните и човека, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, МФ, ТрУ-Стара Загора, обявен в ДВ бр. 22/16.03.2021 г. 

Кандидат – гл. ас. д-р Цветелин Койчев Георгиев, дм – катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Христо Стефанов Гагов, дб
 2. Рецензия на Доц. д-р Маргарита Стефанова Великова, дм
 3. Становище на  Проф. д-р Иван Пенчев Георгиев, двмн
 4. Становище на  Проф. д-р Златислав Стоянов Димитров, дмн
 5. Становище на  Проф. Любка Павлова Танчева, мф
 6. Становище на  Доц. Люба Динева Митева, дб
 7. Становище на  Доц. д-р Мария Георгиева Генкова-Папазова, дм

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 17.09.2021 година от 11.00 часа.

 

09.06.2021 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност  Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.3 Фармация, за нуждите на специалност "Помощник фармацевт" към Медицински колеж, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 15 / 19.02.2021г.

КАНДИДАТ:   маг. фарм. Валентина Йовчева Белчева, доктор

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на доц.Христина Викторова Лебанова, дф  bg  / engl
 2. Рецензия на проф.маг.фарм.Илко Николаев Гетов, дф bg / engl
 3. Становище на проф.Тони Йонков Веков, дмн bgengl
 4. Становище на проф.д-р Юлияна Крумова Маринова, дм  bg  / engl
 5. Становище на проф.Златка Димитрова Димитрова, дфн  bg /  engl
 6. Становище на доц.Калоян Добринов Георгиев, дфн bg  /  engl
 7. Становище на проф.Петко Ненков Салчев, дм  bg  /  engl

Списък на публикации:  маг.фарм. Валентина Йовчева Белчева, доктор

Списък на цитирания:   маг.фарм. Валентина Йовчева Белчева, доктор

Резюмета на научни трудове:   маг.фарм. Валентина Йовчева Белчева, доктор

Заключителното заседание ще се проведе на 24.06.2021 г. от 13.00 часа в кабинета на директора на Медицински колеж.

12.04.2021

„Доцент“ по научна специалност по научна специалност Биохимия, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование   4. Природни науки, математика и информатика, към катедра „Биохимия, Микробиология и Физика“, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 104/08.12.2020 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р. Милена Танкова Цанова-Стоева „Биохимия, Микробиология и Физика“.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дбн, Диана Георгиева Иванова, ( БГ / EN )
 2. Рецензия на проф. д.б. Татяна Иванова Влайкова, ( БГ / EN )
 3. Становище на доц. дн Йолина Валентинова Хубенова, ( БГ / EN )
 4. Становище на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов, ( БГ / EN )
 5. Становище на проф. дн Теодора Мирчева Георгиева, ( БГ / EN )
 6. Становище на доц. дб, Милка Аспарухова Нашар, ( БГ / EN )
 7. Становище на доц. дб, Йоана Димитрова Киселова-Кънева, ( БГ / EN )

списък на публикациите

списък на цитиранията

резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.04.2021г. от 13.00 ч. в зала 466 и/или онлайн в Аграрен факултет при Тракийски университет, Стара Загора.

 

09.04.2021

„Доцент“ по научна специалност „Птицевъдство“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление 6.3 „Животновъдство“, към катедра „Животновъдство – непреживни и други животни”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 104/08.12.2020 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р Христо Луканов Христов, катедра „Животновъдство – непреживни и други животни ”

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. Марин Колев Кабакчиев, ( БГ / EN )
 2. Рецензия на проф. д-р Васко Тодоров Герзилов, ( БГ / EN )
 3. Становище на проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева, ( БГ / EN )
 4. Становище на доц. д-р Димитрина Алексиева Дрбохлавова, ( БГ / EN )
 5. Становище на проф. дн Димо Стефанов Пенков, ( БГ / EN )
 6. Становище на проф. д-р Митко Тодоров Лалев, ( БГ / EN )
 7. Становище на проф. д-р Магдалена Георгиева Облакова, ( БГ / EN )

списък на публикациите

списък на цитиранията

резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 23.04.2021г. в зала 501 и/или онлайн в Аграрен факултет при Тракийски университет, Стара Загора

06.04.2021

ДОЦЕНТ  по научна специалност  по „Народно стопанство (регионално стопанство и местно управление)“, в професионално направление 3.8. “Икономика”, област на висше образование 3. “Социални, стопански и правни науки”, обявен в ДВ бр. 104/08.12.2020 г.

КАНДИДАТ:   гл. ас. д-р Неделин Костадинов Марков, катедра „Регионално развитие“, Стопански факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

    1.    Рецензия на проф. д-р Дарина Русчева Тодорова, ( БГ / EN )
    2.    Рецензия на проф. д-р Стефан Димитров Иванов, ( БГ / EN )
    3.    Становище на проф. д-р Юлияна Иванова Благоева-Яркова, ( БГ / EN )
    4.    Становище на проф. д-р Венета Стоянова Гайдарджиева, ( БГ / EN )
    5.    Становище на проф. д-р Надка Стефанова Костадинова, ( БГ / EN )
    6.    Становище на проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева, ( БГ / EN )
    7.    Становище на доц. д-р Катя Емилова Кирилова, ( БГ / EN )
    

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 27.04.2021 г. от 11.00 ч. в зала 3А, Стопански факултет при Тракийски университет.
 


1.04.2021

ДОЦЕНТ  по научна специалност  Физиология на животните и човека, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, обявен в ДВ бр. 104/08.12.2020 г.

КАНДИДАТ:   Гл. ас. д-р Тодор Желязков Славов, катедра „Морфология, физиология и хранене на животните“, Аграрен факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дсн  Радослав Иванов Славов
 2. Рецензия на проф. д-р Бойчо Лазаров Биволарски
 3. Становище на проф. д-р Румен Георгиев Бинев, двм
 4. Становище на проф. д-р Мая Миткова Игнатова
 5. Становище на проф. д-р Иван Пенчев Георгиев, дн
 6. Становище на доц. д-р Николай Цветанов Марков
 7. Становище на доц. д-р Симона Валентинова Попова-Ралчева

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 23. 04. 2021 г. от 10.30 ч. в зала 540 на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

15.02.2021

ДОЦЕНТ  по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика (чуждоезикова комуникация на английски език), в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, обявен в ДВ бр. 86/06.10.2020 г.

КАНДИДАТ:   ас. д-р Златка Димитрова Желязкова, катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици“, Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Марина Колева Николова
 2. Рецензия на проф. д-р Румяна Балинова Тодорова
 3. Становище на доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда
 4. Становище на доц. д-р Мария Славова Тенева
 5. Становище на доц. д-р Антон Пенчев Стойков
 6. Становище на проф. д-р Петър Диков Петров
 7. Становище на доц. д-р Илиана Огнянова Петкова

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.03.2021 г. от 12.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

11.02.2021

ДОЦЕНТ по научна специалност „Офталмология“, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина за нуждите на Филиал Хасково към Тракийски университет-Стара Загора, обявен в ДВ бр.86/06.10.2020 г.

Кандидат : Д-р Даниела Митова, д.м.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 12.03.2021г. от 11.00ч. в Тракийски университет – Стара Загора, Филиал Хасково в зала „Асен Златаров“.

Рецензии и становища:

 • Рецензия доц. Д-р Христина Николаева Видинова – Захова, д.м. ( BG / ENG )
 • Рецензия проф. д-р Валентин Костов Стоянов, д.м. ( BG / ENG )
 • Становище на доц. д-р Александър Оскар, д.м. ( BG / ENG )
 • Становище на проф. д-р Ботьо Джонов Ангелов, д.м. ( BG / ENG )
 • Становище на проф. Ива Тодорова Петкова, д.м. ( BG / ENG )
 • Становище на проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова – Гопина, д.м. ( BG / ENG )
 • Становище на проф. д-р. Цветомир Иванов Димитров, д.м. ( BG / ENG )

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове


2.2.2021

ДОЦЕНТ по научна специалност "Ортопедия и травматология", в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, за нуждите на специалност "Рехабилитатор" в Медицински колеж към Тракийски университет, Стара Загора, обявен в Държавен вестник бр. 86/06.10.2020г.

Кандидати: д-р Табет Ахмед Ал-Садек, дм

Рецензии и становища:

 1. Рецензия – Любен Стоков      engl
 2. Рецензия  – Асен Балтов       engl
 3. Становище  – Владимир Ставрев        engl
 4. Становище  – Даниел Костов               engl
 5. Становище  – Йоаннис Папатанасиу   engl
 6. Становище  – Йовчо Йовчев                 engl
 7. Становище  – Неделчо Цачев               engl

 

15.01.2021

Доцент по „Патология на животните”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 68/31.07.2020 г.

Кандидати: ас. д-р Красимир Тодоров Стоянчев, гл. ас. Цанко Тодоров Христов и ас. Лазарин Великов Лазаров всички от катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите в конкурса да се проведе на 01.02.2021 год. от 11.00 часа в зала 11 на  Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р Гено Атанасов Ангелов – рецензия
 2. Проф. дн Димитрина Иванова Гундашева – рецензия
 3. Проф. двмн Богдан Янев Аминков – становище
 4. Проф. д-р Янислав Илиев Илиев – становище
 5. Проф. д-р Наско Йовчев Василев – становище
 6. Проф. дн Иван Динев Иванов – становище
 7. Проф. дн Мария Йорданова Андонова– становище

 

 

ас. д-р Красимир Тодоров Стоянчев

 

гл. ас. Цанко Тодоров Христов

 

ас. Лазарин Великов Лазаров

Comments are closed