Конкурси за хонорувани преподаватели – архив 2020г.

 

30.11.2020 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) професионална автобиография – европейски формат;

в) диплом за придобита ОКС „магистър” с приложението към нея или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

е) други (по преценка на кандидата);

 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ – хонорувани

за летен семестър на учебна 2020/2021 г.

 

кат. „Аграрно инженерство“

ОКС „Бакалавър“

1. Аграрна електроника и автоматика – І част, спец. Аграрно инженерство, редовно обучение, 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения;

2. Аграрна електроника и автоматика – І част, спец.Аграрно  инженерство, задочно обучение, 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения;

3. Възобновяеми енергийни източници –  спец. Аграрно инженерство, редовно обучение, 30 ч. лекции и 10 ч. упражнения;

4. Възобновяеми енергийни източници –  спец. Аграрно инженерство, задочно обучение, 14 ч. лекции и 6 ч. упражнения;

5. Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника – спец. ЕООС, задочно обучение, 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения;

6. Технология на машиностроенето – спец. Аграрно инженерство, редовно обучение, 45 ч. упражнения;

7. Технология на машиностроенето – спец. Аграрно инженерство, задочно обучение, 21 ч. упражнения.

кат. „Биология и аквакултура“

ОКС „Бакалавър“

1. Екология и опазване на околната среда – спец. ЕООС, редовно обучение, 60 ч. упражнения;

2. Екология и опазване на околната среда – спец. Рибовъдство и аквакултура, редовно обучение, 30 часа упражнения;

3. Морска екология – спец. Рибовъдство и аквакултура, задочно обучение, 30 ч. упражнения;

ОКС „Магистър“

1. Зелена инфраструктура в териториални системи – 10 ч. лекции и 5 ч. упражнения.

кат. „Биохимия, микробиология и физика“

ОКС „Магистър“

1. Прогнозиране и моделиране на замърсяванията в селищни системи, МП „Екология на селищни системи“ – 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения.

кат. „Растениевъдство“

ОКС „Бакалавър“

1. Овощарство 2 част  – спец. Агрономство, 15 ч. лекции;

2. Овощарство 2 част – 9 ч. лекции

3. Лозарство и винарство – спец. Агрономство, редовно обучение, 45 ч. лекции;

4. Лозарство и винарство – спец. Агрономство, задочно обучение, 21 ч. лекции;

5. Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция – , спец. Агрономство, редовно обучение, 20 ч. лекции;

6. Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция – спец. Агрономство, задочно обучение, 10 ч. лекции;

ОКС Магистър“

1. Произв. на посадъчен материал от овощни видове  – 18 ч. лекции и 21 ч. упражнения;

2. Карантина на растенията – 9 ч. лекции и 6 ч. упражнения;

3. Нови методи в производството на посевен и посадъчен материал  – 6 ч. лекции и 9 ч. упражнения;

4. Производство на посадъчен материал от лози” – 6 ч. лекции и 9 ч. упражнения.

 

кат. „Животновъдство – преживни животни и млекарство“

1. Основи на аграрното право, ОКС „Магистър“ – 6 ч. лекции и 9 ч. упражнения

кат. „Морфология, Физиология и Хранене на животните“

ОКС „Бакалавър“

1. Месо и месни продукти“, спец. Зооинженерство, редовно обучение, 30 ч. лекции;

2. Месо и месни продукти“, спец. Зооинженерство, задочно обучение, 18 ч. лекции;

3. Промишлено охлювовъдство“, спец. Зооинженерство, редовно обучение, 15 ч. лекции;

4. Промишлено охлювовъдство“, спец. Зооинженерство, задочно обучение, 9 ч. лекции;

5. Преработка и съхранение на хидробионти“, спец. Рибовъдство и Аквакултура, редовно обучение, 30 ч. лекции;

6. Преработка и съхранение на хидробионти“, спец. Рибовъдство и Аквакултура, задочно обучение, 12 ч. лекции;

7. Технологии за преработка на месо“, спец. Аграрно инженерство, редовно обучение, 15 ч. лекции;

8. Технологии за преработка на месо“, спец. Аграрно инженерство,  спец. ЕООС, задочно обучение, 9 ч. лекции;

ОКС Магистър“        

1. Добри хигиенни и производствени практики при производство на месо и месни продукти“, МП „Управление на системите за безопасност и качество на храните“ и „МП „Технология на месо и месни продукти“, спец. Зооинженерство, задочно обучение, 12 ч. лекции;

2. Анализ на риска и контрол на критичните контролни точки при производство на месо и месни продукти“, МП „Технология на месо и месни продукти“ и МП „Управление на системите за безопасност и качество на храните“ , спец. Зооинженерство, задочно обучение, 12 ч. лекции.

Срок за подаване на документи: един месец, считано от 30.11.2020 г.; АФ – Студентски град, тел. 042/699300;

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – хонорувани

за учебната 2020/2021 г.

 

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА”

1. Дисциплина „Анатомия на човека“ – 86 часа лекции + 38 часа упражнения

 

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА” – обучение на английски език

1. Дисциплина „Микробиология“ – 60 часа упражнения

2. Дисциплина „Български език“ – 360 часа упражнения

3. Дисциплина „Латински език“ – 120 часа упражнения

4.  Дисциплина „Анатомия на човека“ – 41 часа лекции + 30 часа упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 30.11.2020 г.; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;


26.10.2020 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

за учебната 2020/2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”

1. Дисциплина „Анатомия на човека“ – 25 часа лекции + 400 часа упражнения

2. Дисциплина „Детски болести“ – 240 часа упражнения

3. Дисциплина „Хигиена и професионални заболявания“ – 180 часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА” – обучение на английски език

1. Дисциплина „Анатомия на човека“ – 25 часа лекции + 178 часа упражнения

2. Дисциплина „Пропедевтика на вътрешните болести“ – 180 часа упражнения

3. Дисциплина „Детски болести“ – 120 часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

1. ФВСГ – 90 часа упражнения

 

СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”

1. Дисциплина „Статистически методи в управлението“ – 12 часа лекции + 13 часа упражнения

2. Дисциплина „Информационни технологии в управлението на здр.организация“ – 15 часа лекции

3. Дисциплина „Финансов мениджмънт“ – 8 часа упражнения

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

за учебната 2020/2021 г.:

за нуждите на специалности „Помощник-фармацевт“ и „Медицински козметик“ по:

1. Дисциплина „Хигиенно-козметични грижи“ – 55 ч. упр. + 30 ч. лекции

2. Дисциплина „Дерматология“ – 10 ч. + 20 ч. лекции

3. Дисциплина „Организация на дейността и поддържане на работната среда в козметичен кабинет“ – 15 ч. упр.

4. Клинична практика за специалност „Помощник-фармацевт“ – 120 часа.

5. Дисциплина „Технология на лекарствата“ за специалност „Помощник-фармацевт“ – 90 ч. упр.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 26.10.2020 г.; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468; МК – ул. „Армейска“ 9, тел. 042/601721


 

28.09.2020 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

за зимен семестър на учебната 2020/2021 г.:

Катедра „Физическо възпитание и спорт“

1. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт“ (задължителна) – 250 часа.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 28.09.2020 г.; СФ, тел. 042/699400;

 

ФАКУЛТЕТ „Техника и технологии“

за зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

1. Дисциплина „Технология на зърносъхранението и зърнопреработването I част“, ОКС „бакалавър“ – 30 ч. лекции, V семестър, специалност „ТХ“, редовно обучение + 15 часа задочно обучение.

2. Дисциплина „Технология на макаронените изделия – ИД“, ОКС „бакалавър“ – 7 ч. лекции, VII семестър, специалност „ТХ“,  задочно обучение.

3. Дисциплина „Аналитична химия“, ОКС „бакалавър“ – 15 часа лекции, специалност „ТХ“, III семестър, задочно обучение.

4. Дисциплина „Процеси и апарати I част“, ОКС „бакалавър“ – 15 часа практически упражнения, специалност „ТХ“, III семестър, задочно обучение.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 28.09.2020 г.; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

 

 


20.07.2020 г.

 

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

за зимен семестър на учебната 2020/2021 г. за нуждите на ОКС „Магистър“ по:

 

1. Дисциплина „Специална фитопатология“ – с хорариум 5 часа лекции + 5 часа упражнения;

2. Дисциплина „Прогноза и сигнализация при защита на растенията“ – с хорариум 3 часа лекции;

3. Дисциплина „Растителна вирусология и бактериология“ – с хорариум 3 часа лекции + 2 часа упражнения;

Срок за подаване на документи: един месец, считано от 20.07.2020 г.; Телефон за справка: АФ – 042/699300

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

за учебната 2020/2021 г. за нуждите на:

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА”

1. Немски език – 120 часа упражнения за всички специалности

2. Френски език – 60 часа упражнения

3. Химия – 125 часа упражнения

4. Биохимия – 330 часа упражнения

5. Социална медицина и медицинска етика – 225 часа упражнения

6. Имунология – 90 часа упражнения

7. Пропедевтика на вътрешните болести – четири хонорувани асистенти – общо 720 часа упражнения

8. Вътрешни болести и терапия ІІ част – четири хонорувани асистенти за V курс – общо 720 часа упражнения и 180 часа преддипломен стаж

9. Вътрешни болести и терапия І част – пет хонорувани асистенти за ІV курс – общо 900 часа упражнения и 360 часа преддипломен стаж

10. Клинична фармакология – 45 часа упражнения

11. Клинична лаборатория – 480 часа упражнения за всички специалности

12. Хигиена – преддипломен стаж /РЗИ/ –180 часа

13. Професионални болести – 150 часа упражнения

14. Анестезиология и реанимация и интензивно лечение – 450 часа

15. Инфекциозни болести – 200 часа упражнения

16. Паразитология – 170 часа упражнения

17. Хирургически болести – 240 часа упражнения

18. Психиатрия – 90 часа упражнения

19.Студентски спорт – 1200 часа упражнения

20. Неврология – 150 часа упражнения

21. Физикална терапия – 350 часа упражнения

22. АГ – 270 часа упражнения

23. Неонатология – 60 часа упражнения

24. Неврохирургия – 300 часа за всички специалности

25. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (сексология) – шифър 03.01.53 – 25 ч. лекции

 

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА” (обучение на английски език)

1. Български език – 900 часа упражнения

2. Вътрешни болести и терапия І част – трима хонорувани асистенти за ІV курс – общо 540 часа упражнения и 120 часа преддипломен стаж

3. Вътрешни болести и терапия ІІ част – двама хонорувани асистенти за V курс – общо 360 часа упражнения и 120 часа преддипломен стаж

4. Пропедевтика на вътрешните болести – 180 часа упражнения и 30 часа преддипломен стаж

5. Професионални болести – 45 часа упражнения

6. Преддипломен стаж по хигиена и екология (РЗИ) – 60 часа

7. Рентгенология и радиология (нуклеарна медицина и лъчелечение) – 24 часа лекции и 60 часа упражнения

8. Неврология – 60 часа лекции и 180 часа упражнения

9. Клинична лаборатория – 30 часа лекции и 144 часа упражнения

10. Обща и оперативна хирургия – 210 часа упражнения

11. Урология – 90 часа упражнения

12. Ортопедия – 30 часа лекции

13. Психиатрия –90 часа упражнения

14. АГ – 285 часа упражнения

15. Хирургически болести – 120 часа упражнения

16. Гръдна хирургия – 15 часа лекции

17. Неврохирургия – 45 часа упражнения

18. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (сексология) – шифър 03.01.53 – 25 ч. лекции

19. Студентски спорт – 120 часа упражнения

 

СПЕЦИАЛНОСТИ „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”, „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И „АКУШЕРКА”

1. ФВСГ – 60 часа упражнения

2. Вътрешни болести – 230 часа упражнения

3. Гериатрия – 80 часа упражнения

4. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (сексология) – шифър 03.01.53 – 15 ч. лекции

5. Медицинска етика – 55 часа лекции и 90 часа упражнения

6. Детска педагогика – 12 часа лекции и 12 часа упражнения

7. Английски език – 400 часа упражнения за всички специалности

 

СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”

1. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (епидемиология на здравето) – шифър 03.01.53. – 20 часа лекции и 10 часа упражнения.

2. Автоматизация на медицината (медицинска статистика и информатика) – шифър 02.05.42. – 75 часа лекции и 38 часа упражнения.

3. Епидемиология на здравето – 20 часа лекции и 10 часа упражнения

4. Управление на времето – 7 часа лекции

5. Икономика на здравеопазването – 40 часа упражнения

6. Микроикономикс на здравната организация – 15 часа упражнения

7. Андрагогика – 30 часа лекции

8. Педагогика – 45 часа лекции

 

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ”

1. Кинезиология – 30 часа лекции и 30 часа упражнения

2. Патокинезиология – 30 часа лекции и 30 часа упражнения

3. Ерготерапия – 45 часа лекции и 120 часа упражнения

4. Кинезитерапия –90 часа упражнения

5. Вътрешни болести – 60 часа упражнения

6. Лечебен масаж – 300 часа упражнения

7. ММТ – 60 часа упражнения

 

СПЕЦИАЛНОСТ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – ОКС „бакалавър“ и „магистър“

Задължителни дисциплини за ОКС „бакалавър” редовно и задочно обучение:

1. Социална педагогика – 55 ч.л. и 20 часа упражнения

2. Методи за индивидуална социална работа– 45 ч. л.

3. Методи за социална работа в група – 55 часа лекции

4. Методи на социална работа с общности и уязвими групи – 50 часа лекции

5. Андрагогика – 40 ч. лекции и 10 часа упражнения

6. Социален тренинг – 60 ч. л. и 30 часа упражнения

7. Супервизия – 35 ч. л. и 10 часа упражнения

8. Организация и управление на социалната работа – 40 часа лекции

9. Социална политика – 40 часа лекции.

10. Държавен стаж – 66 учебни часа

11. Държавно обществено осигуряване – 55 часа лекции и 20 часа упражнения

Избираеми и факултативни дисциплини (ОКС „бакалавър”):

1. Образование без предразсъдъци – 40 ч. лекции + 10 ч. упр.

2. Работа в екип – 40 ч.л.

3. Соц. сигурност – елемент от нац.сигурност – 40 часа лекции и 10 ч.упр.

4. Социалното подпомагане – сблъсък между начин на живот и реален принос – 40 ч. л. (факултативна)

5. Духовно-нарвствено обгрижване на лица, нуждаещи се от подкрепа – 40 ч. лекции + 10 ч. упр.

6. Духовно-нравствена подкрепа на лица, лишени от свобода – 40 ч. лекции + 10 ч. упр.

Задължителни дисциплини за ОКС „магистър”, задочно обучение:

1. Мениджмънт и организационно поведение – 30 ч. лекции

2. Супервизия с работа на терен – 5 ч. л. + 50 ч.упр.

3. Супервизия – 10  часа лекции

4. Социален тренинг –10 часа лекции

5. Методи на социалната работа – 30 часа лекции и 5 часа упр.

6. Социална политика (национална и европейска) – 30 часа лекции

7. Социална политика и социално управление – 30 часа лекции и 5 ч.упр.

8. Организация и управление на социалната сфера – 30 часа лекции

Избираеми и факултативни дисциплини (ОКС „магистър”):

1. Презентация и самопрезентация – 20 часа лекции (факултативна)

2. Технология на тренинга – 20 часа лекции (избираема)

НАСТАВНИЦИ ЗА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

Специалност „Лекарски асистент“ – 450 часа

Специалност „Медицинска сестра“

I курс – 360 часа

II курс – 450 часа

III курс – 720 часа

специалност „Акушерка“

II курс – 308 часа

III курс – 264 часа

Специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“

Клинична практика – 1380 часа

Преддипломен стаж – 400 часа

Специалност „Управление на здравните грижи“

УЗГ Бакалавър – 80 часа

УЗГ Магистър – 80 часа

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 20.07.2020 г.; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;

 

 


29.06.2020 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

за зимен семестър на учебната 2020/2021 г. за нуждите на:

катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство“

ОКС „Магистър“

1. Дисциплина „Политики и програми на ЕС и Р България в областта на земеделието и развитието на селските райони“ – 6 часа лекции + 9 часа упражнения.

2. Дисциплина „Селекция, репродукция и технологии на отглеждане на биволи“ – 16 часа лекции + 2 часа упражнения;

3. Дисциплина „Организация на производството и селекция в месодайното говедовъдство“ – 16 часа лекции + 2 часа упражнения

катедра „Аграрно инженерство“

ОКС „Бакалавър“

1. Дисциплина „Аграрна електроника и автоматика“ ІІ част – спец. Аграрно инженерство, редовно обучение, 30 ч. лекции + 30 ч. упражнения.

2. Дисциплина „Аграрна електроника и автоматика“ ІІ част – спец. Аграрно инженерство, задочно обучение, 15 ч. лекции + 15 ч. упражнения.

3. Дисциплина „Електротехника и електрозадвижване“ – спец. Аграрно инженерство, редовно обучение, 45 ч. лекции + 30 ч. упражнения.

4. Дисциплина „Електротехника и електрозадвижване“ – спец. Аграрно инженерство, задочно обучение, 18 ч. лекции + 21 ч. упражнения.

5. Дисциплина „Топлотехника“ – спец. Аграрно инженерство, редовно обучение, 45 ч. лекции + 30 ч. упражнения.

6. Дисциплина „Топлотехника“ – спец. Аграрно инженерство, задочно обучение, 21 ч. лекции + 18 ч. упражнения.

7. Дисциплина „Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника“ – спец. ЕООС, редовно обучение – 30 ч. лекции + 30 ч. упражнения.

катедра „Биохимия, микробиология и физика“

1. Дисциплина „Агрометеорология“ – спец. Агрономство, Аграрно инженерство, редовно обучение – 30 ч.

лекции;

2. Дисциплина „Агрометеорология“ – спец. Агрономство, Аграрно инженерство, задочно обучение – 15 ч.

лекции;

3. Дисциплина „Климатология и хидрология“ – спец. ЕООС, Рибовъдство и аквакултура, редовно обучение – 30 ч. лекции.

4. Дисциплина „Климатология и хидрология“ – спец. ЕООС, Рибовъдство и аквакултура, задочно обучение, 15 ч. лекции.

катедра „Биология и аквакултура“

ОКС „Бакалавър“

1. Дисциплина „Зоология“ – за спец. Ветеринарна медицина, 30 ч. лекции + 135 ч. упражнения;

2. Дисциплина „Биологично разнообразие“ – спец. ЕООС, 16 ч. лекции + 6 ч. упражнения, задочно обучение;

3. Дисциплина „Екология и опазване на околната среда“ – спец. Агрономство, 60 часа упражнения, редовно обучение;

4. Дисциплина „Екология и опазване на околната среда“ – спец. Агрономство, 30 часа упражнения, задочно обучение;

5. Дисциплина „Екология и опазване на околната среда“ – спец. Зооинженерство, 30 часа упражнения, редовно обучение;

6. Дисциплина „Екология и опазване на околната среда“ – спец. Зооинженерство, 18 часа упражнения, задочно обучение;

7. Дисциплина „Екология и опазване на околната среда“ – спец. Рибовъдство и аквакултура, 30 часа упражнения, задочно обучение;

8. Дисциплина „Екология и опазване на околната среда“ – спец. ЕООС, 48 часа упражнения, задочно обучение;

9. Дисциплина „Екология на земеделското производство“ – спец. Аграрно инженерство, 15 часа редовно обучение;

10. Дисциплина „Екология на земеделското производство“ – спец. Аграрно инженерство, 9 часа задочно обучение;

ОКС „Магистър“

1. Дисциплина „Защитени територии“ – 15 ч. лекции + 9 ч. упражнения.

катедра „Растениевъдство“

ОКС „Бакалавър“

1. Дисциплина „Овощарство“ І част – за спец. Агрономство, редовно обучение, 30 ч. лекции;

2. Дисциплина „Овощарство“ І част – за спец. Агрономство, задочно обучение, 15 ч. лекции;

3. Дисциплина „Селекция и семепроизводство с опитно дело“ – за спец. Агрономство, редовно обучение – 30 часа лекции + 30 часа упражнения;

4. Дисциплина „Селекция и семепроизводство с опитно дело“ – за спец. Агрономство, задочно обучение – 5 часа лекции + 15 часа упражнения.

ОКС „Магистър“

1. Дисциплина „Биологично производство на плодове“ – 15  ч. лекции + 15 ч. упражнения;

2. Дисциплина „Биологично производство на грозде“ – 12 ч. лекции + 12 ч. упражнения;

3. Дисциплина „Прогноза и сигнализация при защита на растенията“ – 9 часа лекции;

4. Дисциплина „Специална ентомология“ – 15 ч. лекции + 15 ч. упражнения;

5. Дисциплина „Складови неприятели“ – 9 ч. лекции;

6. Дисциплина „Ненасекомни неприятели“ – 9 ч. лекции + 6 ч. упражнения;

Срок за подаване на документи: един месец, считано от 29.06.2020 г.; Телефон за справка: АФ – 042/699300

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

за зимен и летен семестър на учебната 2020/2021 г. за специалностите „Рехабилитатор“, „Медицински лаборант“, „Помощник фармацевт“, „Медицински козметик“ на ОКС „професионален бакалавър” по следните учебни дисциплини:

1. Лечебен масаж – 65 ч.

2. Кинезиология – 15 ч.

3. Патокинезиология – 15 ч.

4. ММТ – 5 ч.

5. Анатомия – 50 ч.

6. Латински език – 60 ч.

7.Хистология – 35 ч.

8. Информатика и информационни системи – 100 ч.

9. Информационни системи и технологии – 20 ч.

10. Спорт – 240 ч.

11. Медицинска психология – 60 ч.

12. Хистотехника – 32 ч.

13. Клинична оценка при анемични състояния – 20 ч.

14. Клинична имунология – 10 ч.

15. Вътрешни болести – 120 ч.

16. Долекарска помощ – 60 ч.

17. Паразитология – 50 ч.

18. Детски болести – 60 ч.

19. Социално и здравно законодателство – 60 ч.

20. Физикална терапия – 80 ч

21. Нервни болести – 90 ч.

22. Хирургия – 30 ч.

23. Ортопедия, травматология и ортотика – 90 ч.

24. Кожни болести – 15 ч.

25. Психиатрия – 15 ч.

26. Английски език – 240 ч.

27. Немски език – 60 ч.

28. Общи грижи за болния с инжекционна техника – 105 ч.

29. Здравни грижи за пациента – 66 ч.

30. Медицинска етика и деонтология – 96 ч.

31. Социална медицина – 76 ч.

32. Промоция на здравето – 30 ч.

33. Хомеопатията в работата на помощник фармацевта – 40 ч.

34. Социална фармация и фармацевтично законодателство – 45 ч.

35. Лечебна козметика – 40 ч.

36. Лечебен,козметичен и апаратен масаж – 10 ч.

37. Класически масаж – 10 ч.

38. Наставници клинична практика спец.“Рехабилитатор“ – 1680 ч.

39. Наставници клинична практика спец.“Медицински лаборант“ – 200 ч.

40. Клинична практика сп.“Медицински козметик“ – 75 ч.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 29.06.2020 г.; Телефон за справка: МК – 042/601721 , ул. „Армейска“ 9

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

за зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

Катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение“

1. Дисциплина „Английски език" (избираема) – 570 часа, двама преподаватели.

1. Дисциплина „Немски език“ (избираема) – 180 часа, един преподавател.

2. Дисциплина „Руски език“ (избираема) – 180 часа, един преподавател.

Катедра „Регионално развитие“

1. Дисциплина „Стопанска история“ (задължителна) – 150 часа, един преподавател.

2. Дисциплина „Геоикономика“ (избираема) – 36 часа, един преподавател.

Катедра „Мениджмънт“

1. Дисциплина „Управление на качеството“ (задължителна) – 96 часа

2. Дисциплина „Стокознание“ (факултативна) – 63 часа

3. Дисциплина „Фирмена стандартизация“ (задължителна) – 47 часа

4. Дисциплина „Защита интересите на потребителите“ (избираема) – 47 часа

5. Дисциплина „Сигурност на инф. активи и технологии“ – 12 часа

Един преподавател.

6. Дисциплина „Трудово правни отношения“ (задължителна) – 47 часа, един преподавател

Катедра „Информатика и математика“

1. Дисциплина „Информатика“ (задължителна) – 150 часа, двама преподаватели.

Катедра “Физическо възпитание и спорт“

1. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт“ (задължителна) – 900 часа, двама преподаватели.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 29.06.2020 г.; Телефон за справка: 042/699400

 

ФИЛИАЛ-ХАСКОВО

за зимен и летен семестър на учебната 2020/2021 г.

1. Дисциплина „Анатомия на човека“ – 75 учебни часа

2. Дисциплина „Латински език с медицински термини“ – 60 учебни часа

3. Дисциплина „Медицинска психология“ – 60 учебни часа

4. Дисциплина „Спорт“ – 360 учебни часа

5. Дисциплина „Английски език“ – 120 учебни часа

6. Дисциплина „Фармакология“ – 90 учебни часа

7. Дисциплина „Нервни болести“ – 30 учебни часа

8. Дисциплина „Патофизиология на човека“ – 30 учебни часа

9. Дисциплина „Медицинска апаратура в сестринската и акушерската практика„ – 90 учебни часа

10. Дисциплина „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение“ – 90 учебни часа

11. Дисциплина „Психиатрия“ – 30 учебни часа

12. Дисциплина „Физикална терапия и рехабилитация“ – 30 учебни часа

13. Дисциплина „Инфекциозни болести и епидемиология“ – 60 учебни часа

14. Дисциплина „Социално и здравно законодателство“ – 60 учебни часа

15. Дисциплина „Сексология и семейно планиране“ – 30 учебни часа

16. Дисциплина „Акушерство и гинекология“ – 180 учебни часа

17. Клинична практика специалност „Медицинска сестра“ – 1900 учебни часа

18. Клинична практика специалност „Акушерка“ – 1600 учебни часа

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 29.06.2020 г.; гр. Хасково, ул. „Съединение“ 48; Телефон за справка: 038/664375

 

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

за зимен и летен семестър на учебната 2020/2021 г. по дисциплините:

1. „Логистика на транспортни процеси“, ОКС „Магистър“ – 30 часа лекции +30 часа семинарни упражнения, специалност „ОУТ“, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

2. „Автоматизирани системи в транспортните средства”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „АТЗТ”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

3. „Автотехническа експертиза – ИД”,ОКС „Бакалавър“ – 15 часа лекции + 30 часа пр. упражнения, специалност „АТЗТ”, V семестър, редовно обучение и 8 часа лекции + 15х2 часа практически упражнения, задочно обучение;

4. „Системи за осигуряване безопасността на движение” , ОКС „Магистър” – 30 часа лекции + 15 часа семинарни упражнения, ІІ семестър, редовно обучение, специалност „ОУТ”.

5. „Спедиция“, ОКС „Магистър“ – 30 часа лекции + 15 часа сем. упражнения, специалност „ОУТ“,  ІІ-ри семестър, редовно обучение;

6. „Техническа механика І част” , ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, ІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение, всички специалности;

7. „Техническа механика ІІ част“, ОКС „Бакалавър“ – 30 часа лекции, ІІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение,  специалности „АТЗТ“, ДТММИ+ТГС“;

8. „Компютърни системи за управление -ИД”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции, специалност „АКС”, VІІ семестър, редовно обучение и 7 часа лекции, задочно обучение;

9. „Компютърни системи за измерване”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции,  специалности „АКС”, „ЕТ”, „МКСУ”, „ИКТБПА” и „ИКТО”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

10. „Проектиране на системи за управление на технологични обекти”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции, специалност „АКС”, VІІІ семестър, 10 часа лекции, задочно обучение;

11. „Изкуствен интелект”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалности „АКС”, „ИКТБПА”, „ИКТО”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

12. „Проектиране на електрически машини и апарати”, ОКС „Бакалавър” поток с „Магистър” 2ТН –  15 часа лекции, специалност „ЕТ”, VІ+ІІ семестри, редовно и задочно обучение;

13. „Технологии в електротехниката”, ОКС „Бакалавър”- 23 часа лекции, специалност „ЕТ”,  VІІ семестър, редовно и задочно обучение;

14. „Електрозадвижване”, ОКС „Бакалавър” – 22 часа лекции, специалност „ЕТ”, VІІ семестър, задочно и редовно обучение;

15. „Електронни системи за управление на електрически машини-ИД“, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции, VІ семестър, редовно и задочно обучение, специалност „ЕТ”;

16. „Управление на електромеханични системи”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „АКС”, VІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

17. „Електрически мрежи и системи”, ОКС „Магистър”(М-1,М-2ТН) – 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри, редовно  обучение;

18. „Системи за децентрализирано производство на енергия”, ОКС „Магистър”  – 30 часа лекции , специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

19. „Приложения и системи за мобилни устройства”, ОКС „Магистър” – М1, М2ТН – 15 часа лекции, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

20. „Системно и мрежово администриране”, ОКС „Магистър”(М1,М2ТН) – 30 часа лекции І+ІІІ семестри, редовно обучение;

21. „Автоматизация на технологични процеси”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа упражнения, специалност „АКС”, VІІ семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

22. „Технически средства за автоматизация”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа практически упражнения, специалност „АКС”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

23. „Теория на сигналите и идентификация на системи”, ОКС” Бакалавър” – 45 часа упражнения, специалност „АКС”, VІ+VІІІ семестър, редовно обучение и 23 часа упражнения, задочно обучение;

24. „Автоматизация и управление на ТГИ”, ОКС „Бакалавър”-  30 часа упражнения, специалност „ТГС”, VІІ семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

25. „Автоматизация на производството”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лабораторни упражнения, специалност „ТХ”, VІІ семестър, редовно обучение и 8 часа упражнения,  задочно обучение;

26. „Електрически апарати ІІ част“, ОКС „Бакалавър“ – 7 часа семинарни упражнения + 15 часа лабораторни упражнения, V семестър, специалност „ЕТ“, редовно обучение и, задочно обучение.

27. „САD системи І част”, ОКС „Бакалавър” – 60 часа практически упражнения, ІІІ семестър, специалности „АТЗТ+ДТММИ”, „АКС+ЕТ”, редовно обучение и 60 часа пр. упражнения, задочно обучение;

28. „Техническа безопасност”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа семинарни упражнения, специалности „АКС”+”ЕТ”, VІІІ семестър, редовно обучение и 10 часа сем. упражнения, задочно обучение;

29. „Информатика – І част“, ОКС „Бакалавър“ – 90 часа практически упражнения, І семестър, специалности „АТЗТ“, „ДТММИ+ТГС“ и „ТХ“, редовно обучение и 60 часа практически упражнения, специалности „ДТММИ+ТГС+ИИ“, „ТХ“ и „АТЗТ“, задочно обучение;

30. „Компютърни архитектури“, ОКС „Бакалавър“ – 30 часа практически упражнения, VІІ семестър, специалност „АКС“, редовно обучение и 15 часа ПУ, задочно обучение;

31. „Топлотехника”, ОКС “Бакалавър“– 30 часа лекции, специалности „АТЗТ“ и „ТХ”, IІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции,  задочно обучение;

32. „Топло- и масопренасяне ”, ОКС “Бакалавър“– 45 часа лекции, ІV семестър, редовно обучение, спец. „ТГС“ и 23 часа лекции, специалност „ТГС” и „ИИ“, задочно обучение, ІІІ семестър;

33. „Нормативни документи – ИД“, ОКС „Бакалавър – 20 часа лекции, специалност „ТГС“, VІІІ семестър, редовно обучение и 10 часа лекции, задочно обучение;

34. „Горивна техника и технологии”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции + 7 часа семинарни упражнения,  специалност „ТГС”, V семестър, редовно и задочно обучение;

35. „Топлообменни апарати”, ОКС „Бакалавър”  – 15 часа лекции + 8 часа семинарни упражнения, специалност „ТГС”, V семестър, редовно и задочно обучение;

36. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни инсталации”- І част, ОКС „Бакалавър”  – 30 часа лекции + 30 часа упражнения, VІІ семестър, специалност „ТГС”, редовно обучение и 15 часа лекции + 15 часа семинарни упражнения, задочно обучение;

37. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни инсталации”- ІІ част, ОКС „Бакалавър”  – 20 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, VІІІ семестър, специалност „ТГС”, редовно обучение и 10 часа лекции + 15 часа семинарни упражнения, задочно обучение;

38. „Топлинно стопанство“, ОКС „Бакалавър“ – 15 часа лекции + 8 часа семинарни и 7 часа практически упражнения, специалност „ТГС“, VІ семестър, редовно и  задочно обучение;

39. „Техническа безопасност“, ОКС „Бакалавър“ – 20 часа лекции + 30 часа сем. упражнения, VІІІ семестър, специалности „ТХ“ и „ТГС“, редовно обучение и 10 часа лекции  + 15 часа сем. упражнения, задочно обучение;

40. „Материалознание“, ОКС „Бакалавър“ – 30 часа лекции + 60 часа лабораторни упражнения, І семестър, специалности „ТГС“, „ЕТ“ и „АТЗТ“, редовно обучение и 15 часа лекции + 31 часа ЛУпражнения, задочно обучение;

41. „Физика”, ОКС „Бакалавър” – 75 часа семинарни упражнения, всички специалности, І семестър, редовно обучение и 53 часа семинарни упражнения, задочно обучение;

42. „Висша математика І част”, ОКС „Бакалавър” – 75 часа семинарни упражнения, всички специалности, І семестър, редовно обучение и 52 часа сем. упражнения, задочно обучение;

43. „Висша математика ІІ част”, ОКС „Бакалавър”- 75 часа семинарни. упражнения,  всички специалности, ІІ семестър, редовно обучение и 52 часа семинарни упражнения, задочно обучение;

44. „Висша математика ІІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа семинарни упражнения,  всички специалности, ІІІ семестър, редовно обучение и 45 часа сем. упражнения, задочно обучение;

45. „Топлотехнически измервания и уреди“, ОКС „Бакалавър“ – 15 часа практически упражнения, специалност „ТГС“, V семестър, редовно и задочно обучение;

46. „Техническо документиране“, ОКС „Бакалавър“ – 60 часа практически упражнения, ІІ семестър, специалности „АКС“ и „ЕТ“, редовно обучение и 30 часа упражнения, задочно обучение;

47. „Отопление, отоплителна и топлообменна техника ІІ част“, ОКС „Бакалавър“ – 30 часа упражнения, специалност „ТГС“, VІІ семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

48. „Климатизация и климатична техника-ИД“, ОКС „Бакалавър“ – 30 часа практически упражнения, VІІ семестър, редовно обучение, специалност „ТГС“ и 15 часа упражнения, задочно обучение;

49. „Газови съоръжения и системи – ИД“, ОКС „Бакалавър“ – 15 часа практически упражнения, VІ семестър, специалност "ТГС“, редовно и задочно обучение;

50. „Газоснабдяване“, ОКС „Бакалавър“ , специалност "ТГС“, V семестър – 7 часа лабораторни и 8 часа практически упражнения за редовно и задочно обучение;

51.„Отоплителна техника“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, специалности "ТГС“ и „ИИ“,  VI семестър – 8 часа семинарни, 7 часа лабораторни и 7 часа практически упражнения за редовно и задочно обучение;

52.„Подемни и транспортни съоръжения в индустриалното предприятие“, ОКС „Бакалавър“, специалност „ИИ“, VІ семестър – 15 часа лекции задочно обучение;

53. „Технология на машиностроителните материали“, ОКС „Бакалавър“ – 7 часа лекции + 15 часа практически упражнения, специалности „ТГС“ и „ИИ“, V семестър, редовно и задочно обучение.

  54. „Енергийна ефективност на промишлени системи“, ОКС „Магистър“ – 45 часа практически упражнения, специалност „ЕЕ“, ІІ семестър, редовно обучение.

55. „Климатизация на въздуха“, ОКС „Магистър“ – 45 часа упражнения, специалност „Енергийна ефективност“, І семестър, редовно обучение;

56. „Енергийна ефективност на сгради“, ОКС „Магистър“ – 45 часа практически упражнения, специалност „ЕЕ“, І семестър, редовно обучение;

57. „Индустриална вентилация“, ОКС „Магистър“ – 45 часа упражнения, специалност „ТГС“, І семестър, редовно обучение;

58. „Топлинна интеграция и когенерация- ИД“, ОКС „Магистър“ – 30 часа лекции + 15 часа семинарни упражнения, специалност „ТГС“, ІІ+ІV семестър, редовно обучение;

Срок за подаване на документи: един месец, считано от 29.06.2020 г.; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181

 


 

01.06.2020 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

За специалност Ветеринарна медицина (на английски език) за зимен семестър на учебна 2020/2021 г. по:

1. Дисциплина „Зоология“ – 15 ч. лекции + 15 ч. упражнения – един преподавател

 

За катедра „Общо животновъдство“, секция „Хранене, диететика и ВСЕ на фуражите“ за учебна 2020/2021 г. по:

1. Дисциплина „Хранене и агрономия“ – 240 ч. упражнения

2. Дисциплина „Диететика“ – 120 ч. упражнения

3. Дисциплина „ВСЕ на фуражите“ – 10 ч. упражнения

Един преподавател.

За катедра „Вътрешни незаразни болести“ за учебна 2020/2021 г. по:

1. Дисциплина „Пропедевтика“ – 180 ч. упражнения

2. Дисциплина „Вътрешни болести – общи заболявания“ – 140 ч. упражнения

Един преподавател.

За катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“, секция „Ветеринарна микробиология“ за учебна 2020/2021 г. по:

1. Дисциплина „Ветеринарна микробиология“

2. Дисциплина „Вирусология“

Общ хорариум 360 ч. – един преподавател.

За катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт“ за учебна 2020/2021 г.

Секция „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход“ по:

1. Дисциплина „Хигиена и технология на месо“

2. Дисциплина „Хигиена и технология на мляко“

3. Дисциплина „Ветеринарно-санитарна експертиза“

Общ хорариум 360 ч. – един преподавател.

Секция „Ветеринарно законодателство и мениджмънт“ по:

1. Дисциплина „Обществено ветеринарно дело и законодателство“

2. Дисциплина „Професионална етика“

3. Дисциплина „Съдебна ветеринарна медицина“

Общ хорариум 220 ч. – един преподавател.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 01.06.2020 г.; Телефон за справка: ВМФ – 042/699506

 

 

 

 


06.04.2020г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Конкурс за хоноруван преподавател за учебна 2020/2021 г. за нуждите на :

Катедра „Обща и клинична патология“, секция „Патологична анатомия“

1. Дисциплина „Патологична анатомия“ – един хоноруван преподавател

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 06.04.2020 г.; Телефон за справка: ВМФ – 042/699506

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Конкурс за хонорувани преподаватели за учебна 2019/2020 г.

Специалност „Медицина“

1. Дисциплина „Педиатрия“ – 240 ч. упражнения

2. Дисциплина „Анатомия“ – 90 ч. лекции на български и английски език

3. Дисциплина „Вътрешни болести с терапия“ – 180 ч. упражнения

4. Дисциплина „Нервни болести“ – 30 ч. лекции за обучение на английски език.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 06.04.2020 г.; Телефон за справка: МФ – 042/664468 , ул. „Армейска“ 11

 

 

 


02.03.2020г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Конкурс за хонорувани преподаватели за летен семестър на учебна 2019/2020 г. за нуждите на :

Катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт“

1. Секция „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход“ – един преподавател за водене на практически занятия – общ хорариум 180 часа.

2. Секция „Ветеринарно законодателство и мениджмънт“ – един преподавател за водене на практически занятия – общ хорариум 180 часа.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 02.03.2020 г.; Телефон за справка: ВМФ – 042/699506

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Конкурс за хонорувани преподаватели за учебна 2019/2020 г.

Специалност „Медицина“

1. Дисциплина „Тропически болести и паразитология“ – 150 ч. упражнения

2. Преддипломен стаж по „Обща медицина“ – 130 ч. упражнения

3. Дисциплина „Педиатрия“ – 240 ч. упражнения

4. Дисциплина „Офталмология“ – 450 ч. упражнения

Специалност „Медицина“ обучение на английски език

1. Преддипломен стаж по „Обща медицина“ – 90 ч. упражнения

Специалност „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“

1. Дисциплина „Медицинска етика“ – 30 ч. лекции+60 ч. упражнения

2. Дисциплина „Паразитология“ – 10 ч. упражнения

3. Дисциплина „Онкология и палиативни грижи“ – 30 ч. лекции+30 ч. упражнения

4. Клинична практика – 1220 ч.

Специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“

1. Дисциплина „Медицинска етика“ – 18 ч. лекции+24 ч. упражнения

Специалност „Социални дейности“

1. Дисциплина „Паразитология“ – 10 ч. упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 02.03.2020 г.; Телефон за справка: МФ – 042/664468 , ул. „Армейска“ 11

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

Конкурс за хонорувани преподаватели за учебна 2019/2020 г.

За специалности „Медицински лаборант и „Гериатричен специалист“:

1. Дисциплина „Общи грижи за болния с инжекционна техника“ – хорариум 105 часа.

2. Дисциплина „Медицинска етика и деонтология“ – хорариум 15 часа

3. Дисциплина „Социална медицина“ – хорариум 15 часа

4. Дисциплина „Промоция на здравето“ – хорариум 15 часа

5. Дисциплина „Здравни дейности и грижи за възрастни и стари хора“ – хорариум 80 часа

6. Клинична практика – 50 часа

7. Преддипломен стаж – 250 часа

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 02.03.2020 г.; Телефон за справка: МК – 042/601721 , ул. „Армейска“ 9

 

27.01.2020г.

 

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Конкурс за хоноруван преподавател за летен семестър на учебна 2019/2020 г. за нуждите на:

Катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия“

1. Дисциплина „Биохимия“ – общ хорариум 260 часа.

Конкурс за хоноруван преподавател за летен семестър на учебна 2019/2020 г. за нуждите на:

Катедра „Общо животновъдство“

1. Дисциплина „Генетика и развъждане на животните“ – хорариум на български език 45 ч. лекции и 405 ч. упражнения; хорариум на английски език 45 ч. лекции и 90 ч. упражнения.

Конкурс за хоноруван преподавател за зимен семестър на учебна 2020/2021 г. за нуждите на:

Катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия“

1. Дисциплина „Биохимия“ – общ хорариум 260 часа.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 27.01.2020 г.; ВМФ – 042/699506

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Конкурс за хоноруван преподавател за летен семестър на учебна 2019/2020 г. по дисциплините:

1. „Техническа термодинамика“, ОКС „бакалавър“ – 30 ч. семинарни упражнения, II семестър, специалност „ТГС“, редовно обучение и 15 ч. семинарни упражнения, специалности „ТГС+ИИ“, задочно обучение.

2. „Топлоснабдяване“, ОКС „бакалавър“ – 30 ч. упражнения, IV семестър, редовно обучение, специалност „ТГС“ и 15 ч. упражнения, задочно обучение.

3. „Топлотехнически измервания“, ОКС „бакалавър“ – 30 ч. практически упражнения специалност „ТГС“, VI семестър, редовно обучение и 15 ч. упражнения, задочно обучение.

4. „Техническо документиране“, ОКС „бакалавър“ – 30 ч. практически упражнения, II семестър, специалности „АКС+ЕТ“, редовно обучение и 30 ч. упражнения, задочно обучение.

5. „Отопление, отоплителна и топлообменна техника I част, ОКС „бакалавър“ – 30 ч. упражнения, VI семестър, редовно обучение, специалност „ТГС“ и 15 ч. упражнения, задочно обучение.

6. „Енергийна ефективност на промишлени системи“, ОКС „магистър“, 40 ч. практически упражнения, специалност „ЕЕ“, II семестър, редовно обучение

Всичко: 280 часа практически упражнения 

Срок за подаване на документи: две седмици считано от 27.01.2020 г.; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181

 


06.01.2020г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2019/2020 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

за учебна 2019/2020 г. за нуждите на:

Катедра  „Общо животновъдство“ по дисциплините:

1. „Хранене и агрономия“ – 120 ч. упражнения

2. „Диететика“ – 100 ч. упражнения

3. „ВСЕ на фуражите“ – 10 ч. упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 06.01.2020 г.; ВМФ – 042/699506

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

за учебна 2019/2020 г.

Специалност “Медицина”

1. Неврология – 240 часа упражнения, задължителна дисциплина

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 06.01.2020 г.; МФ – 042/664468 , ул. „Армейска“ 11

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

За летен семестър на учебна 2019/2020 г.

Катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение“

1. Дисциплина „Английски език" (избираема) – 555 часа, двама преподаватели.

1. Дисциплина „Немски език“ (избираема) – 165 часа, един преподавател.

2. Дисциплина „Руски език“ (избираема) – 165 часа, един преподавател.

Катедра „Регионално развитие“

1. Дисциплина „Политология“ (задължителна) – 100 часа, един преподавател.

2. Дисциплина „Демография“ (задължителна) – 135 часа, един преподавател.

3. Дисциплина „Устройство на територията“ (задължителна) – 135 часа, един преподавател.

4. Дисциплина „Информационна среда на регионалната икономика“ (задължителна) – 135 часа, един преподавател.

5. Дисциплини: „Икономика на туризма“ – 45 ч.;  „Международен туризъм“ – 30 ч.; „Селски, екологичен и балнеотуризъм“ – 30 ч. – един преподавател.

Катедра „Мениджмънт“

1. Дисциплина „Основи на правото“ (задължителна) – 165 часа, един преподавател.

Катедра „Информатика и математика“

1. Дисциплина „Информатика“ (задължителна) – 150 часа, двама преподаватели.

Катедра “Физическо възпитание и спорт“

1. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт“ (задължителна) – 900 часа, двама преподаватели.

Срок за подаване на документи: две седмици считано от 06.01.2020 г.; Телефон за справка: 042/699400

Comments are closed