157 Прием в Тракийски университет на студенти и докторанти

Закон за висшето образование – чл. 68

Правила и процедури за провеждане на Кандидатстудентски прием.

Правила за прием на студенти в Тракийски университет.

Закон за развитие на академичния състав в Република България.

Правилник за развитие на академичния състав в ТРУ.

Срок на предоставяне

Срокове за прием на документи за кандидатстване – предварителни изпити, редовни изпити и прием на документи за ОКС „Магистър“ след висше образование. Публикуват се в  Правила и процедури за провеждане на кандидатстудентски прием /актуализира се всяка учебна година/.

Срок за прием на документи на кандидат-докторанти – два месеца. Публикува се в Държавен вестник и на интернет страницата на ТрУ.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Една година

Два месеца (за докторанти)

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

СъгласноПравила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти.

Административни звена

Учебен отдел на Тракийски университет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Код за междуселищно избиране: 042

Телефон за връзка: 042/673021; 699208; 699209

Работно време: Работно време от 08:00  до 16:30 ч., включително и почивните дни. Осигурен е непрекъснат режим на работа с кандидат-студенти и кандидат-докторанти.

Изисквания, процедури, инструкции

Съгласно Правила и процедури за провеждане на Кандидатстудентски прием“.

Съгласно Правилник за развитие на академичния състав в ТрУ“.

Образци

Състезателен картон – попълва се при кандидатстване.

Заявление за кандидат-докторанти – Приложение 3а – заявление за участие в конкурси за редовни и задочни докторанти

Заплащане

Кандидатстудентска такса /утвърдена от Академичния съвет на ТрУ/

Такса за изпит по специалността и изпит по чужд език за кандидат-докторанти /утвърдена от Академичния съвет на ТрУ/.

Comments are closed