159 Разрешение за прекъсване на учебната година, поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет (към датата на плащане)

На основание

Закон за висшето образование – чл. 42, ал. 9, т. 8

Срок на предоставяне

Прекъсването на учебната година, поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет е съгласно Правилата за учебна дейност на ТрУ.

По програма „Еразъм+“: през академичната Еразъм година се обявяват два срока за кандидатстване за участие в мобилностите – за зимен и летен семестър, които се обявяват на Интернет-страницата на ТрУ, Международна дейност, Програма Еразъм+ в ТрУ. Мобилностите на селектираните кандидати се изпълняват съгласно изискванията на програма +Еразъм+“

По други програми – съгласно изискванията на съответната програма, обявяват са на Интернет-страницата на ТрУ, Новини(http://www.uni-sz.bg/).

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

По програма „Еразъм+“: в рамките на една академична година и съгласно изискванията на програма +Еразъм+“ 

По други програми – съгласно изискванията на съответната програма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Прекъсването на учебната година, поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет е съгласно Правилата за учебна дейност на ТрУ.

Административни звена:

По програма „Еразъм+“: отдел „Международно сътрудничество и мобилност“ -Ректорат и основните звена на ТрУ, съгласно Правилата за организация на дейностите по програма „Еразъм+“ в ТрУ .

По други програми: отдел „Международно сътрудничество и мобилност“ -Ректорат и основните звена на ТрУ

Изисквания, процедури, инструкции

По програма „Еразъм+“: съгласно подписания договор с ЦРЧР, ръководството на ЕК по програмата и Правилата за организация на дейностите по програма „Еразъм+“ в ТрУ.

По други програми – съгласно изискванията на съответната програма.

 (http://www.uni-sz.bg/)

Образци

По програма „Еразъм+“: Формуляри за кандидатстване

По други програми – съгласно изискванията на съответната програма.

 (http://www.uni-sz.bg/)

Заплащане

Не се заплаща.

Comments are closed