161 Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение в Тракийски университет

На основание

Закон за висшето образование – чл. 42, ал. 9, т. 7

Правила за учебната дейност на Тракийски университет, чл. 49, ал. 2 и ал. 5

Срок на предоставяне

До 15.07. към настоящата учебна година

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Към настоящата учебна година

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Обжалването се извършва чрез подаване на заявление до Ректора на Тракийски университет в срок до началото на новата учебна година, съгласноПравила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти“.

Административни звена

Учебен отдел на Тракийски университет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Код за междуселищно избиране: 042

Телефон за връзка: 042/673021

Работно време: Стандартно работно време от 08:00  до 16:30 ч. Осигурен е непрекъснат режим на работа със студентите в рамките на обявеното работно време.

Изисквания, процедури, инструкции

Заявител: Студенти в ТрУ.

Необходими документи:

– Заявление по образец до ректора на Тракийски университет /може да бъде изтеглено от интернет страницата на ТрУ както и да бъде получено на място в Учебен отдел;

– Академична справка при преместване от една специалност в друга;

– Документ удостоверяващ основанието за преместването

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението се подава писмено в деловодството на Тракийски университет, който се регистрира с входящ номер в системата за управление на документооборота и работния поток на ТрУ и този номер се дава на преносителя на заявлението.

След проверка от страна на служителя в Учебен отдел за учебното състояние на студента се издава заповед на ректора на ТрУ за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение в Тракийски университет

Образци

Заявление до ректора по образец /може да бъде изтеглено от интернет страницата на ТрУ

Заплащане

Не се заплаща.

Comments are closed