163 Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията в Тракийски университет

На основание

Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – чл. 48, ал. 1, т. 1

Срок на предоставяне

След изпълнение на учебната програма.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти

Административни звена

ПФ:

Зам. -декан  ЛСДО проф. дпн Таня Борисова, тел. 042 613 774, borisova.t@abv.bg

Инспектор Стоянка Гълъбова, тел:  042 613 766, decanat.pf_uni.sz@abv.bg

ДИПКУ:

Директор проф. д-р Галя Кожухарова, тел. 042 633 024, 042 617 442, director_dipku@uni-sz.bg, galia_koj@yahoo.com

Изисквания, процедури, инструкции

Удостоверение за допълнително обучение по чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016,  се издават на педагогически специалисти провели обучение в различни форми  на продължаваща квалификация.

Педагогическият факултет организира и провежда краткотрайни/еднодневни, двудневни, тридневни и петдневни курсове. Темата и обучителят се избират от заявителите на курса.Еднодневното обучение носи 1 кредит.

ДИПКУ организира общопедагогически и специализирани краткосрочни квалификационни курсове. Курсовете са:

еднодневни с хорариум 16 часа (8 присъствени и 8 неприсъствени) и участниците получават 1 квалификационен кредит.

 – двудневните курсове са с хорариум 32 часа (16 присъствени и 16 неприсъствени). Участниците получават 2 квалификационни кредита.

Образци

Заявление за обучение в квалификационен курс – публикува се в страницата на ПФ

Заявление – публикува се в страницата на ДИПКУ

Заплащане

ПФ: Таксата за правоучастие е 30 лв. на участник на ден.

ДИПКУ: еднодневни курсове с цена между 50 – 65 лв. в зависимост от броя на участниците и мястото на провеждане;

– двудневни курсове с цена 70.00 лв. в гр. Стара Загора; 80.00 лв. извън Стара Загора.

Comments are closed