164 Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация в Тракийски университет

На основание

Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – чл. 48, ал. 1, т. 2

Срок на предоставяне

След изпълнение на специализирания учебен план.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти

Административни звена

ПФ:

Зам. -декан  ЛСДО проф. дпн Таня Борисова, тел. 042 613 774, borisova.t@abv.bg

Инспектор Стоянка Гълъбова, тел:  042 613 766, decanat.pf_uni.sz@abv.bg

ДИПКУ:

Директор проф. д-р Галя Кожухарова, тел. 042 633 024, 042 617 442, director_dipku@uni-sz.bg, galia_koj@yahoo.com

Изисквания, процедури, инструкции

Свидетелство за ППС се издава на педагогически специалисти завършили едногодишна професионално-педагогическа специализация за повишаване на професионално-педагогиската компетентост в съответствие със заеманата от тях длъжност. Специализираните учебни планове са с минимален хорариум 200 часа и най-малко 50% от часовете са за учебни дисциплини свързани с 

педагогическата, психологическата, методическата подготовка или по управление на образованието.

ПФ организира ППС с продължителност 12 месеца, хорариум  205 – 230 часа.

ДИПКУ организира ППС в Стара Загора или изнесено обучение при група от 15 човека. Темите на ППС са обявени в страницата на ДИПКУ.

Образци

Заявление за обучение в ППС  –   ПФ 

Заявление за обучение в ППС  –   ДИПКУ

Заплащане

ПФ: Такса за обучение на един специализант – 980 лв. (внася се на 3 вноски)

ДИПКУ: Таксата за обучение на един специализант зависи от хорариума и се публикува в страницата на звеното

Comments are closed