165 Издаване на свидетелство за професионално-квалификационна степен на педагогическите кадри в Тракийски университет

165 Издаване на свидетелство за професионално-квалификационна степен на педагогическите кадри в Тракийски университет

На основание

Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 225

Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – чл. 55, ал. 4

Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл.1, ал. 1, т. 6

Срок на предоставяне

След изпълнение изискванията на процедурата за съответната ПКС.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти

Административни звена

ДИПКУ

Директор проф. д-р Галя Кожухарова, тел. 042 633 024, 042 617 442, director_dipku@uni-sz.bg, galia_koj@yahoo.com

Изисквания, процедури, инструкции

ДИПКУ публикува на страницата си инструкции, необходими документи за кандидатстване и срокове за всяка професионално-квалификационна степен, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.  Издадена от министъра на образованието.Препоръки и инструкции за изготвяне на документите посочени в раздел VI на Наредбата.

Образци

…………

Заплащане

При подаване на документите се събират следните ПАРИЧНИ ВНОСКИ за процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени:

 

ПКС

Характеристика на процедурата

Такса

1

пета

устен изпит

40,00 лв.

2

четвърта

писмен изпит

70,00 лв.

3

трета

по документи

20,00 лв.

4

втора

защита на писмена разработка

70,00 лв.

5

първа

защита на писмена разработка

90,00 лв.

Comments are closed