166 Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци – студенти, специализанти и докторанти

На основание

Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл.1, ал. 1, т. 5

Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България – чл. 19

Правилата за учебна дейност в ТрУ

Срок на предоставяне

Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци – студенти, специализанти и докторанти се извършва след успешно положени държавни изпити по учебен план

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти“.

Административни звена

Учебен отдел на Тракийски университет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Код за междуселищно избиране: 042

Телефон за връзка: 042/699209

Работно време: Стандартно работно време от 08:00  до 16:30 ч. Осигурен е непрекъснат режим на работа със студентите в рамките на обявеното работно време.

Изисквания, процедури, инструкции

Изисквания – необходимо е студентът да положи успешно държавните изпити по учебен план.

Процедури – на завършилите студенти се издава Свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за езикова подготовка по български език за чужденци – студенти, специализанти и докторанти.

Инструкции – свидетелството се получава от студента срещу подпис в регистрационна книга

Образци

…………….

Заплащане

Не се заплаща

Comments are closed