167 Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея

На основание

Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл.1, ал. 1, т. 1

Правила за учебната дейност на ТрУ

Срок на предоставяне

Срок за издаване на диплома за висше образование – до 2 месеца от последния държавен изпит.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти“.

Административни звена

Учебни отдели на факултети/ филиали/колежи

  1. Аграрен факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699304

  1. Ветеринарномедицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699504

  1. Медицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 11

Телефон за връзка: 042/664407

  1. Педагогически факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

Телефон за връзка: 042/640846

  1. Стопански факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699405

  1. Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол

Адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38

Телефон за връзка: 046/669148

  1. Филиал, гр. Хасково

Адрес: гр. Хасково, ул. „Съединение“ 48

Телефон за връзка: 038/664375

  1. Медицински колеж

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

Телефон за връзка: 042/601721

Работно време: Стандартно работно време от 08:00  до 16:30 ч. Осигурен е непрекъснат режим на работа със студентите в рамките на обявеното работно време.

Изисквания, процедури, инструкции

Съгласно „Правила за учебна дейност“ към съответното звено.

Образци

………..

Заплащане

Не се заплаща

Comments are closed