168 Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование

На основание

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 5, ал. 1

Правила за учебната дейност на ТрУ

Срок на предоставяне

Срок за издаване на дубликат на  диплома за висше образование – до 1 месец от постъпилото заявление.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти“.

Административни звена

Учебни отдели на факултети/ филиали/колежи

 1. Аграрен факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699304

 1. Ветеринарномедицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699504

 1. Медицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 11

Телефон за връзка: 042/664407

 1. Педагогически факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

Телефон за връзка: 042/640846

 1. Стопански факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699405

 1. Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол

Адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38

Телефон за връзка: 046/669148

 1. Филиал, гр. Хасково

Адрес: гр. Хасково, ул. „Съединение“ 48

Телефон за връзка: 038/664375

 1. Медицински колеж

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

Телефон за връзка: 042/601721

Работно време: Стандартно работно време от 08:00  до 16:30 ч. Осигурен е непрекъснат режим на работа със студентите в рамките на обявеното работно време.

Изисквания, процедури, инструкции

Заявител:

Заявител на настоящата услуга може да бъде само лице, завършило висшето си образование в Тракийски университет.

Необходими документи:

 1. Заявление до Декана/Директора на основното звено към ТрУ;
 2. Обява във вестник, удостоверяваща че дипломата е изгубена или унищожена;
 3. Квитанция за платена такса.

Образци

Заявление до Декана/Директора на основното звено към ТрУ

Заплащане

Услугата се заплаща – 100 лв.

 

Comments are closed