169 Издаване на европейско дипломно приложение

На основание

Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т. 2

Правила за учебната дейност на ТрУ

Срок на предоставяне

Срок за издаване на европейско дипломно приложение – до 2 месеца от последния държавен изпит.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти“.

Административни звена

Учебни отдели на факултети/филиали/колежи

  1. Аграрен факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699304

      2.Ветеринарномедицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

     Телефон за връзка: 042/699504

      3.Медицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 11

       Телефон за връзка: 042/664407

     Педагогически факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

      Телефон за връзка: 042/640846

     4.Стопански факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

     Телефон за връзка: 042/699405

     5.Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол

Адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38

     Телефон за връзка: 046/669148

     6.Филиал, гр. Хасково

Адрес: гр. Хасково, ул. „Съединение“ 48

     Телефон за връзка: 038/664375

     7.Медицински колеж

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

     Телефон за връзка: 042/601721

Работно време: Стандартно работно време от 08:00  до 16:30 ч. Осигурен е непрекъснат режим на работа със студентите в рамките на обявеното работно време.

Изисквания, процедури, инструкции

Заявител:

Заявител на настоящата услуга може да бъде само лице, завършило висшето си образование в Тракийски университет.

Необходими документи:

Заявление до Декана/Директора на основното звено към ТрУ.

Образци

Заявление до Ректора на ТрУ.

Заплащане

За завършили студенти  такса –  100 лв.

Comments are closed