170 Издаване на свидетелство за професионална квалификация

На основание

Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т. 3

Срок на предоставяне

След изпълнение на специализирания учебен план.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти“

Административни звена

ВМФ:

Ръководител СДО доц. д-р Първан Първанов, тел: 042 699 601

Организатор СДО Таня Ганчева, тел: 042 699-502; tu_vmf_sdk@abv.bg;  tania_gan4eva@abv.bg

ФТТ – Ямбол:

Ръководител СДО доц.д-р инж. Диана Балабанова, 0887 70 86 03

Технически секретар СДО инж. Мария Николова, тел.: 046 640 123, maria_bogomilova@abv.bg, sdkyambol@gmail.com

СФ:

Зам.-декан УД проф. д-р Тодорка Атанасова, тел. 042 699 402; 042 699 415, tatanassova@abv.bg

Старши експерт Стоянка Каменова, тел. 042 699420, 0886405592, stdika@abv.bg

Изисквания, процедури, инструкции

Свидетелство за професионална квалификация, нова или допълнителна, се издава на специалисти с висше образование, които повишават квалификацията си по специализиран учебен план в акредитирано професионално направление без да придобиват по-висока образователна степен или нова специалност.

ВМФ провежда специализации, предназначени за дипломирани ветеринарни лекари по учебни планове от различни направления на ветеринарната медицина, съгласувани с БАБХ. Формата на обучение е задочна. Специализантите защитават дипломна работа или се явяват на държавен изпит. Периода на обучение е 12 – 18 месеца,

ФТТ провежда специализации, предназначени за специалисти с висше образование по инженерни специалности за придобиване на професионална квалификация Инструктор за обучение на водачи на МПС ; Учител; Технология и организация на автотранспорта; Безопасност на движението. Периода на обучение е 12 месеца. Формата на обучение е задочна.

Образци

Заявление за обучениепубликувано в страницата на ВМФ

                                      публикувано в страницата на ФТТ-Ямбол

Заплащане

Таксата за обучение на един специализант зависи от хорариума и учебния план и се публикува в страницата ВМФ и ФТТ – Ямбол.

Comments are closed