172 Издаване на свидетелство за призната специалност в системата на здравеопазването след завършено висше образование

На основание

Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването – чл. 37

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал.1, т.4

Срок на предоставяне

Свидетелство за призната специалност в системата на здравеопазването се придобива след изпълнение на учебната програма и успешно положен практически и теоретичен изпит пред държавна изпитна комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти

Административни звена

МФ

Ръководител СДО проф. д-р Господинка Пракова, дм; тел: 0898 50 183; prakova@hotmail.com

Главен специалист Росен Димитров, тел: 042 664 203, rosen_dimitr@abv.bg 

Инспектор Свилена Дамянова, тел: 042 664 419, sv.damyanova@mf.uni-sz.bg

Изисквания, процедури, инструкции

В МФ могат да придобиват специалност правоспособни медицински специалисти с висше образование по специалностите от професионално направление „Медицина“ и „Здравни грижи“. Специалност могат да придобиват и немедицински специалисти  с висше образование, ако има определена специалност за тях в номенклатурата на специалностите. Процедурите за прием и обучение  за придобиване на клинична специалност, неклинична специалност и обща медицина са публикувани в страницата на МФ.

Образци

Заявление за обучение – публикувано в страницата на МФ

Заплащане

Такси за обучение за теоретично и практическо обучение по различните специалности от номенклатурата са публикувани в страницата на МФ.

 

 

Comments are closed