173 Издаване на удостоверение за допълнително обучение

На основание

Закон за висшето образование – чл. 43

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т. 8

Срок на предоставяне

След изпълнение на специализираната учебна програма.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти

Административни звена

АФ

Зам.-декан АСД проф. д-р Веселин Радев, тел. 042 699 301, vradev@uni-sz.bg

Инспектор Нина Пенева , тел. 042 699 387, qualification@uni-sz.bg.

ВМФ

Ръководител СДО доц. д-р Първан Първанов, тел: 042 699 601

Организатор СДО Таня Ганчева, тел: 042 699-502; tu_vmf_sdk@abv.bg;  tania_gan4eva@abv.bg

МФ

Ръководител СДО проф. д-р Господинка Пракова, дм; тел: 0898 250 183; prakova@hotmail.com

Главен специалист Росен Димитров, тел: 042 664 203,  rosen_dimitr@abv.bg

Инспектор Свилена Дамянова, тел: 042 664 419, sv.damyanova@mf.uni-sz.bg

МК

Директор проф. Христина Милчева, дп, тел./факс 042 600 755, milcheva@uni-sz.bg; medcol@abv.bg

Инспектор УО Радостина Диамандиева , тел. 042 601 721, е-mail: ucheben-otdel@abv.bg

ФТТ-Ямбол

Ръководител СДО доц.д-р инж. Диана Балабанова, 0887 70 86 03

Технически секретар СДО Мария Богомилова, тел.: 046 640 123, maria_bogomilova@abv.bg, sdkyambol@gmail.com

СФ

Зам.-декан УД проф. д-р Тодорка Атанасова, тел. 042 699 402; 042 699 415, tatanassova@abv.bg

Старши експерт Стоянка Каменова, тел. 042 699420, 0886405592, stdika@abv.bg

НЦПОК

Национален център за професионално обучение и компетентност "Америка за България“

тел.: +359 887 077 890; extension@uni-sz.bg

Изисквания, процедури, инструкции

Удостоверение за допълнително обучение се издава на специалисти с висше или средно образование, които повишават квалификацията си в краткосрочни форми на обучение (до 6 месеца) по специализирана учебна програма в специалност от акредитирано професионално направление без да придобиват по-висока образователна степен или нова специалност. Обучението е индивидуално или групово.

АФ организира голям брой курсове за допълнително обучение в зависимост от нуждите на потребителите относно тематика, времетраенето, хорариум и квалификацията, Темите на курсовете са публикувани в страницата на АФ.

ВМФ  организира голям брой курсове за допълнително обучение предназначени за ветеринарни лекари, а някои и за лица от други професии, но с изисквана ветеринарна квалификация. Темите на курсовете са публикувани в страницата на ВМФ.

МФ организира продължаващо обучение под формата на курсове, което е непрекъснато обучение след придобиване правото за упражняване на професия. Ежегодно,  до края на месец май, се изготвя план-разписание за курсовете и индивидуалното обучение и се изпраща до РЦЗ. План-разписанието съдържа тема на курса, ръководител, продължителност, за какъв вид специалисти е предназначено и се публикува в страницата на МФ.

МК организира продължаващо обучение под формата на курсове за професионалисти по здравни грижи. План-график за курсовете се публикува на страницата на МК и съдържа тема на курса, продължителност, ръководител.

ФТТ – Ямбол организира голям брой курсове за допълнително обучение предназначени  за специалисти с технически специалности,  а някои и за лица от други професии. Темите на курсовете са публикувани в страницата на ФТТ-Ямбол

СФ  организира  курсове за следдипломна квалификация в професионално направление "Икономика"с  продължителност, хорариум, според потребностите и интересите  на потребителите. Курсовете могат да бъдат индивидуални и групови (при повече от 6 курсисти). Темите на курсовете са публикувани в страницата на СФ.

НЦПОК предоставя широк набор от професионални услуги, вкл. курсове, в секторите животновъдство и растениевъдство  за прилагане на добрите практики в млечните животновъдни ферми и въвеждане на изискванията за хуманно отношение към животните, опазване на околната среда от вредното въздействие на животновъдното производство, безопасност на храните от животински произход и повишаване жизнения стандарт на фермерите.

Образци

Заявление за обучениепубликувано страницата на АФ

                                      публикувано страницата на ВМФ

                                      публикувано страницата на  ФТТ-Ямбол

                                      публикувано страницата на СФ

                                      публикувано страницата на НЦПОК

Заплащане

Таксата за обучение на един курсист зависи от хорариума, учебната програма, групова или индивидуална форма, място на провеждане  и е публикувана в страницата на АФ, ВМФ, ФТТ-Ямбол, СФ, НЦПОК.

Comments are closed