176 Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ в Тракийски университет.

На основание

Закон за развитието на академичния състав в Република България – чл. 14, ал. 1

Правилник за развитие на академичния състав в ТрУ.

Срок на предоставяне

След успешна публична защита.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

……………

Административни звена

1. Аграрен факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699387

2. Ветеринарномедицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699506

3. Медицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 11

Телефон за връзка: 042/664468

4. Педагогически факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

Телефон за връзка: 042/613758

5. Стопански факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699409

6. Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол

Адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38

Телефон за връзка: 046/669183

Изисквания, процедури, инструкции

Протокол от публичното заседание на Научното жури подписан от всички членове.

Образци

…………………………………………………………..

Заплащане

Не се заплаща.

 

Comments are closed