177 Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

На основание

Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища – чл. 14, ал. 3, чл. 15

Правила на ТрУ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Срок на предоставяне

До 2 месеца от подаване на документите от лицето. В случай на необходимост от проверка срокът може да бъде удължен.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Обжалването се извършва по реда на Правила на ТрУ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Административни звена

Учебен отдел на Тракийски университет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Код за междуселищно избиране: 042

Телефон за връзка: 042/699209

Работно време: Стандартно работно време от 08:00  до 16:30 ч. Осигурен е непрекъснат режим на работа със студентите в рамките на обявеното работно време.

Изисквания, процедури, инструкции

Заявител: български граждани, чужденци и лица със статут на бежанци, които са се обучавали във висши училища, създадени и функциониращи по законоустановения ред в страната, в която е придобито висшето образование, или са завършили периодите на обучение.

Необходими документи:

1. заявление до ректора на ТрУ по образец;

2. оригинал и копие на дипломата за висше образование или нотариално заверени копия съгласно Правилника за легализациите или друг аналогичен документ, издаден от образователна институция;

3. оригинал и копие на приложението към дипломата или нотариално заверени копия съгласно Правилника за легализациите , както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова;

4. копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава.

5. документ за платена сума за извършване на процедурата по признаване на висше образование.

Процедури: Заявлението се подава писмено в деловодството на Тракийски университет, който се регистрира с входящ номер в системата за управление на документооборота и работния поток на ТрУ и този номер се дава на преносителя на заявлението.

Процедурата по признаване се извършва по реда на „Правила на ТрУ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища“.

Образци

Заявление до ректора по образец

Заплащане

Comments are closed