УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

Завършилите образователно-квалификационна степен "магистър" по „Устойчиво регионално развитие” получават задълбочени познания пo:
·     същност и концепции за устойчиво регионално развитие;
·    институционална икономика и институционален анализ;
·    модели за регионалното развитие;
·    икономическо регулиране на регионалното развитие;
·    европейска интеграция;
·    управление на структури, прилагащи устойчивия модел на развитието на регионите;
·    местни финанси.
Специалистът- магистър се квалифицира и чрез придобиване на умения по:
·         прилагане на национални политики и програми за развитие;
·         разработване на местни стратегии за развитие;
·         организация и управление на дейности, свързани с преодоляване на отделни проблеми и цялостно развитие на местно и регионално равнище;
·         икономическа оценка на инвестициите, финансирането и кредитирането на регионални стопански и нестопански организации;
·         самоуправление на общините.
Специалистите реализират професионалните си функции като:
·          служители в публичната администрация;
·         служители в стопански, социални, образователни и други институции;
·          икономисти и мениджъри на еднолични фирми;
·          експерти в браншови, регионални, национални организации и съюзи;
·          експерти в областта на рекламата и управлението на клъстърни структури;
·          експерт-консултанти в областта на регионалния мениджмънт;
·          научни работници (изследователи);
·         други, свързани с икономическите, социални и екологични аспекти на устойчивото развитие.
Дипломираните магистри се реализират и в национални органи като:
- Министерство на регионалното развитие;
- Министерство на земеделието и храните;
- Министерство на околната среда и водите;
- Разплащателна агенция;
- Регионални държавни органи;
- Областни и общински служби;
- Университети и научни институти.
Знанията и уменията по “Устойчиво регионално развитие” улесняват както икономическото преструктуриране на национално, регионално и местно ниво, така и приобщаването ни към европейските структури.
 
Ръководител на магистърската специалност е доц. д-р Юлияна Яркова