Аграрният факултет на Тракийски университет – домакин на работна среща по проект AGROF-MM

От 14 до 16 март 2017 г. в Аграрния факултет на Тракийския университет се провежда поредната работна среща по международния проект AGROF-MM, в който участват 13 организации от 10 страни – Франция, Белгия, Гърция, Великобритания, Унгария, Италия, Турция, Албания, Ливан и България.  

Целта на проекта е усъвършенстване на познанията и компетентностите на фермери, бъдещи фермери и специалисти в областта на агролесовъдството по веригата: отглеждане на горски дървесни видове извън горските екосистеми; ефективно използване на земята за агролесовъдно и селскостопанско производство; взаимодействие селскостопански култури – дървесни видове; биоразнообразие и опазване на околната среда; влияние на промените в климата върху агролесовъдството. Географският обхват на проекта включва средиземноморски и планински области в южна Европа.

В рамките на проекта се разработва Европейска система за обучение, с обща част за всички партньори и такава, свързана с регионалните специфики. Тя включва и нови методи за пряко и дистанционно обучение като електронни форми и използване на социалните мрежи. В рамките на Аграрния факултет е разработена учебна програма по Агролесовъдство, която се изучава от студентите в специалност Агрономство.

На срещата се обсъждат постигнатите резултати по проекта, подготовката  на междинен отчет и ще се планират бъдещите дейности.

 

 

 

Comments are closed