ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Новоприетите студенти се записват в основното звено – факултет/филиал/колеж, където са приети. (Пример: Ако сте приети медицина трябва да посетите сградата на медицински факултет в гр. Стара Загора)

При записването си новоприетите студенти представят следните документи:

1. Диплома за завършено средно образование (оригинал).

2. Шест снимки с формат 3/4 (см).

3. Комплект документи за новоприети студенти (по образец), който струва 12лв. и се закупува на място.

4. Лична карта, която след проверка се връща.

5. Квитанция за платена семестриална такса за обучение. Таксата се внася в касата на основното звено – факултет/филиал/колеж в момента на записване на студента. Приемат се само плащания в брой.

При условие, че новоприетият студент се отпише преди началото на учебната година, му се удържа 30% от семестриалната такса, която е внесъл при записването си. След започване на учебната година внесената семестриална такса не се възстановява.

Близнаците, приети при облекчени условия, ползват предимството само при едновременно записване в специалности от едно и също професионално направление и на двамата кандидат-студенти.

От такса за обучение се освобождават лица, приети за студенти в места субсидирани от държавата по чл. 5 и отговарят на условията на  чл. 95, ал. 7  от ЗВО, както следва:

– лица до 25 годишна възраст, които са кръгли сираци;

– лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

– военноинвалиди и военнопострадали

– лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането на студентите, съгласно чл. 32, ал. 1, т. 4 от ЗВО, като може да определи и допълнителни условия.

Comments are closed