Курс по „ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОПИТНИ ЖИВОТНИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НАУЧНИ ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ”

ПОКАНА

за

Курс по „ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ  КЪМ ОПИТНИ ЖИВОТНИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НАУЧНИ ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ”

10 май 2019 год. – зала № 6

на ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ при ТрУ

 

 

Курсът се провежда в съответствие с изискванията на Наредба № 20, приета на 1.11. 2012 год. за минималните изисквания за защита  и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите на използването, отглеждането и/или доставката им.  Той е насочен към университетски преподаватели, учени, изследователи и др., осъществяващи експерименти, с цел да обогати тяхната професионална компетентност.

               Учебно-квалификационният процес в този курс се води от висококвалифицирани преподаватели, занимаващи се с проблемите на защитата и хуманното отношение към животните по учебна програма, утвърдена от БАБХ и  Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при ТрУ- Ст. Загора. 

 

Условия:

  • Необходимо е да бъде направена заявка за участие, съгласно приложения формуляр, която да се изпрати до 9.5. 2019 г.  Приемат се заявки и по телефон, факс или Е- mail;

Таксата за участие е в размер на 250 лв. за индивидуална форма на обучение, а за групова (минимум от 6 души) е 200 лв. Тя може  да бъде платена на място – в касата на  Ветеринарномедицинския факултет в деня на курса или предварително по банков път – UniCredit Bulbank , BIC: UNCRBGSF , IBAN: BG82 UNCR 7630 3100 1176 97, Тракийски 

  • университет, Ветеринарномедицински факултет, за курса Защита и хуманно отношение към опитни  животни, използвани за научни или образователни цели”.
  • Всеки от участниците да представи на организаторите копие от диплома за завършено образование и лична карта.

След успешното завършване на курса на участниците се издава Удостоверение за професионална квалификация по „ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ  КЪМ ОПИТНИ ЖИВОТНИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НАУЧНИ ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ”

 

                                                 Регистрация:

Зала №6 на Ветеринарномедицински факултет от 8.00 до 8.30 часа на 10 май    2019 г.

Начало на занятията: 8.30 часа на 10 май 2019 г.  в зала №6;

      Приключване на занятията: 18.00 часа на 10 май 2019 г.

 

Адрес за контакти:

6000 гр.Стара Загора, Студентски град, Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет; Факс: 042/670624

Тел. 042/ 699 580, 0878 77 44 64, Е- mail: d_gundasheva@abv.bg ,

Проф. дн Димитрина Гундашева

                     Тел. 042/ 699 581, 0897413090, Е- mail: petkovet@abv.bg

доц. д-р Петко Джелебов

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

До проф. дн Д. Гундашева,

Секция „Функционална патология и имунология”

 Ветеринарномедицински факултет,

ТУ- Стара Загора

Заявка за участие

в курс  ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ  КЪМ ОПИТНИ ЖИВОТНИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НАУЧНИ ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ”

 

Име, презиме, фамилия:………………………………………………………..

Адрес: код……. гр. …………………….   ул. №………………………………

Телефон:………….; Факс:…………; e-mail:……………………………………

 

Comments are closed