Обява за работно място

        Изисквания за заемане на длъжност та „Ветеринарен лекар – ординатор“ в катедра „Вътрешни незаразни болести”

       1.Образование – висше – Ветеринарна медицина.

       2.Умения за работа в колектив

       3.Компютърна грамотност.

       4.Владеене на чужд език е с предимство.

          Основни длъжности  задължения

 1. Участва в лечението на амбулаторните животни на катедрата.
 2. Подготвя и осъществява лечението на стационарно болните продуктивни животни към катедрата през седмицата и в почивните дни. Отговаря за ежедневното снемане и отразяване на статуса им в компютърната програма, стационарния дневник и индивидуалните табелки заедно с дежурните студенти.
 3. Подпомага асистентите в провеждане на занятията по Пропедевтика. Вътрешни болести. Клинична токсикология и др.
 4. Ежеседмично осигурява пациенти от ферми за клиничните занятия по Вътрешни болести в клиничния блок.
 5. Осигурява животновъдни обекти за провеждане на занятията от Подвижна клиника и участва в тях с преподавателите.
 6. Осигурява с помощта на ръководителя на клиника по Продуктивни животни ферми за изнесено обучение по Вътрешни болести на продуктивни те животни и участва в тях.
 7. Участва в провеждане на теренните клинични занятия по Вътрешни болести па конете.
 8. Подпомага ръководителя на дисциплината Стадна диагностика в осигуряването на животновъдни обекти за провеждане на занятията и участва в тях.
 9. Грижи се за снабдяването, изписването и отчитането на лекарствениie средства и консумативи, необходими на катедрата за учебния процес.

           Условия за работа

 1. Постоянен трудов договор, след срок на изпитване.
 2. Пет дневна работна седмица.
 3. Фиксирана работна заплата.

          Процедура по кандидатстване и избор

 1. Документи за кандидатстване
 • Заявление за допускане до конкурс (свободен текст)
 • Професионална автобиография
 •  Копие от диплома за завършено образование
 • Копие от документ удостоверяващ трудов стаж (трудова книжка)

      Други документи удостоверяващи придобиване на квалификации,  свързани с условията по кандидатстване

      2.Място на подаване па документите

      гр. Стара Загора 6000. Студентски град. Тракийски университет. Ветеринарно­медицински факултет. Деканат на ВМФ

      3. Срок за подаване на документи – до 20.09.2019 година

      4. Телефони за контакти н информация – Деканат ВМФ – 042 699 500. катедра „Вътрешни незаразни болести" – 042 699 530. 042 699 531

      5.Избор след събеседване, до което ще бъдат допускани само кандидати с редовни документи, отговарящи на изискванията.

Comments are closed