Обява за работно място

ТРАКИЙСКИ    УНИВЕРСИТЕТ

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”

О Б Я В А

за работно място

I. Изисквания за заемане на длъжността „Ветеринарен лекар“ – аналитичен специалист в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”

1. Образование – висше – ветеринарна медицина, с образователно квалификационна степен „магистър“

2. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на стаж – трудов договор със срок на изпитване.

3. Компютърна грамотност.

4. Владеенето на чужд език е желателно.

II. Задължения

1. Извършване на дейности в областите цитология и хормонален анализ  на репродукцията, цитология и микробиология на млякото и асистирани репродуктивни технологии.

2. Подпомагане и участие в дейности, упражнявани в катедрата /клинико-диагностична, учебно-преподавателска, научно-изследователска и др./.

3. Поддържане на база данни за извършените анализи, изготвяне на заявки за материали и консумативи и контрол върху изправността на апаратурата използвана за различните видове изследвания.

4. Спазване на правилата визирани в нормативните документи, касаещи дейността във Ветеринарномедицински факултет и Тракийски университет.

III.  Условия за работа

1. Постоянен трудов договор, след срок на изпитване.

2. Пет дневна работна седмица.

3. Фексирана работна заплата.

IV. Процедура по кандидастване и избор

1. Документи за кандидатстване

– Заявление за допускане до събеседване (свободен текст)

– Професионална автобиография

– Копие от диплома за завършено образование

– Копие от документ удостоверяващ трудов стаж (трудова книжка)

– Други документи удостоверяващи придобиване на квалификации, свъзани с условията по кандидастване.

2. Място на подаване на документите  гр. Стара Загора 6000, Студентски град, Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, Деканат на ВМФ

3. Срок за подаване на документи – до 14.03.2017 година

4. Телефони за контакти и информация – Деканат ВМФ – 042 699 500, катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ – 042 699 513

5. Избор след събеседване (до събеседване ще бъдат допускани само кандидати с редовни документи, отговарящи на изискванията)

 

 

Comments are closed