Обява за свободно работно място за длъжността „Оператор, парни и водогрейни съоръжения “ в Общежитие Блок 1 към ДИПКУ при Тракийски университетгр. Ст. Загора

Обявява свободно работно място за длъжността Оператор, парни и водогрейни съоръженияв Общежитие Блок 1 към ДИПКУ при Тракийски университет.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Завършено средно-специално или средно образование

2. Придобита правоспособност  за  работа с парни и водогрейни котли на газ.

3. Професионален опит в областта – минимум една година.

4. Умение за работа в екип и комуникативност.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Осъществява отоплителния режим  чрез водогреен котел.

2. Наблюдава всички измервателни системи, при необходимост взема предпазни мерки за поддръжка и експлоатация на уредите.

3.  Да познава устройството и принципа на работа на парни и водогрейни котли на газ

4. Следи за нормалната работа на цялата отоплителна система – котел, тръбопроводи, радиатори и кранове, отстранява появили се повреди

5. Извън отоплителния сезон изпълнява и други дейности, свързани с поддръжка и ремонт на сградния фонд, електро-технически и ВиК дейности.

6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Кандидатите да представят следните документи:

1. Заявление за допускане до събеседване – свободен текст;

2. Професионална автобиография /CV/;

3. Копие от диплома за завършено образование;

4. Копие на документ, удостоверяващ придобитата правоспособност за  упражняване на професията ,,Оператор, парни и водогрейни съоръжения’’

5. Копие от документ удостоверяващ трудовия стаж /трудова книжка/.

Само одобрените по документи, отговарящи на изискванията кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Документи се подават на място при Административния секретар на ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9, стая 202, в срок от 11.09.2020г. до 24.09.2020г. включително.

Comments are closed