Обява за свободно работно място за длъжността „Управител-Домакин “ в Общежитие Блок 1

 

Обява за свободно работно място

за длъжността „Управител-Домакин “ в Общежитие Блок 1

към Департамента за информация и повишаване квалификацията на учители

при Тракийски университет гр. Ст. Загора

 

Обявява свободно работно място за длъжността Управител-Домакин в Общежитие Блок 1 към ДИПКУ при Тракийски университет .

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Завършено висше образование

2. Придобита правоспособност  за  работа с парни и водогрейни котли на газ.

3.Свидетелство за работа с електро-технически и ВиК инсталации.

4. Да притежават качества на ръководител, умение за работа в екип и комуникативност.

5. Професионален опит в областта – минимум една година.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 1. Отговаря за спазване на Правилника за управление и стопанисване, условия за ползване и вътрешния ред в Общежитие бл. №1.
 2. Ръководи и контролира работата на служителите в Общежитие блок 1.
 3. Утвърждава графиците за персонала на общежитието и провежда оперативни съвещания, свързани с обслужването и организацията на работа.
 4. Контролира функционирането на системите за сигурност и противопожарна безопасност.
 5. Контролира състоянието на финансовата отчетност и задълженията на студенти и фирми.
 6. Контролира спазването на изискванията за работа с касовите апарати и издаваните касови бележки.
 7. Отговаря за  съхранението, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности – инвентар, съоръжения, канцеларски и др. материали и суровини на обекта. Изучава нуждите на звеното от горепосочените предмети, оформя заявки и извършва съгласуване с Директора на ДИПКУ. Съхранява стоково-материалните ценности и контролира целесъобразното им използване, отчита тяхното движение пред счетоводството и носи лична отговорност.
 8. Съблюдава за отоплителния режим чрез водогреен котел на газ и следи изправността на цялостната отоплителна система.
 9. Осигурява връзка с рецепцията, техническия персонал с цел зареждане на стаите.

Следи за своевременно отстраняване на констатирани повреди от страна на техническите служби, при закъснение уведомява Директора на ДИПКУ.

 1. Следи за организацията на издаване на освободените от курсисти, гости и наетите стаи по установения ред.
 2. Създава организация за издаване на имуществото в стаите, за констатиране на евентуални липси и повреди.
 3. При необходимост замества отсъстващи служители.
 4. Извън отоплителния сезон изпълнява и други дейности, свързани с поддръжка и ремонт на сградния фонд, електро-технически и ВиК дейности.

14.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 

Кандидатите да представят следните документи:

1. Заявление за допускане до събеседване – свободен текст;

2. Професионална автобиография /CV/;

3. Копие от диплома за завършено образование;

4. Копие на документи, удостоверяващи допълнително придобити квалификации;

5. Копие от документ удостоверяващ трудовия стаж /трудова книжка/;

 

Само одобрените по документи, отговарящи на изискванията кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Документи се подават на място в ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9, стая 102, тел.: 042/617447, 0887160055 в срок от 21.06.2022г. до 08.07.2022г. включително.

Забележка!
Свидетелство за съдимост и Карта за предварителен медицински преглед се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност
.

Comments are closed