Обявява свободно работно място за длъжността „Главен специалист – организатор обучение“ към катедра “Фармакология, физиология на животните и физиологична химия“, Секция по фармакология, Ветеринарномедицинки факултет при Тракийски университет.

Обява за свободно работно място

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАРА ЗАГОРА

Обявява свободно работно място за длъжността Главен специалист – организатор обучение“ към катедра “Фармакология, физиология на животните и физиологична химия“, Секция по фармакология, Ветеринарномедицинки факултет при Тракийски университет.

I. Изисквания за заемане на длъжността

 • Образование – средно специално (химик-лаборант, ветеринарен техник);
 • Компютърна грамотност (свободно ползване на Woгd, Pоwег Poiпt, Excel, както и други програмни продукти за обработка на текстов и снимков материал);
 • Владеене на чужд език (английски – предимство);
 • Комуникативност и умения за работа в екип;
 • Опит на подобна позиция е предимство.

II. Задължения

 • Участва в подготовката на упражненията със студентите, както и в подготовката и организацията на провеждането на семестриалните изпити. Изготвя заявките, организира осигуряването на помощни материали и помагала за провеждане на практическите занятия;
 • Подпомага и участва в научната дейност в Секцията по утвърдени методики. Работи с налична апаратура и оборудване, и следи за правилната експлоатация и поддържането им.
 • Оказва техническа помощ при оформянето на учебници, ръководства и други материали, свързани с учебния процес;
 • Спазва правилата, отразени в нормативните документи, касаещи дейността на Ветеринарномедицински факултет и Тракийски университет;
 • Изпълнява текущи организационни задачи, възложени от ръководителя на секцията и катедрата.

III. Условия на работа

 • Постоянен трудов договор, след изпитателен срок;
 • Пет дневна работна седмица;
 • Фиксирана работна заплата.

IV. Процедура по кандидатстване и избор

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление за допускане до конкурс (свободен текст);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов стаж (трудова книжка);
 • Други документи, удостоверяващи придобиване на квалификации, свързани с условията по кандидатстване.

Документи се подават в Отдел „Човешки ресурси “, стая № 691, тел.: 042/699-248, г-жа Ренета Пенева, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Студентски град, гр. Стара Загора 6000.

Срок за подаване на документите – до 25.01.2019 г.

Само одобрените по документи, отговарящи на изискванията кандидати, ще бъдат поканени на събеседване.

Comments are closed