Обявява свободно работно място

ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ СТАРА  ЗАГОРА

 

Обявява свободно работно място за длъжността „Гл.специалист, счетоводител“ към “Финансово-счетоводен отдел “ в Аграрен факултет при Тракийски университет.

 •  

 

 • Завършено средно-специално, икономическо образование
 • Практически опит като счетоводител- минимум 5 год.
 •    Познаване и прилагане на счетоводното законодателство
 •   Отлична компютърна грамотност – счетоводни програми , MS Office,Internet;
 •   Опит в работата със счетоводен софтуер
 •   Умение за работа в динамична среда.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Извършва всички дейности, свързани с обработката на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря ;
 • Изготвя оборотни ведомости извлечения,рекапитулации, и справки от аналитични сметки,участва при изработването на тримесечни,шестмесечни, деветмесечни отчети, както и за годишния финансов отчет;
 • Участва в комисии за инвентаризации и проверки на МОЛ и осигурява необходимата информация на главния счетоводител;
 •   Съгласно СФУК на Тракийски университет Стара Загора извършва предварителен контрол преди поемане на задължението и при извършване на разхода, съгласно образците на „Предложение за поемане на задължение и „Контролен лист“;
 •   Изпълнява и други задачи, възложени от прекия му ръководител;

 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 

 • Постоянен трудов договор;
 • Фиксирана заплата;
 • Пет дневна работна седмица.

 

Кандидатите да представят следните документи:

 

 • Заявление за допускане до събеседване – свободен текст;
 • Професионална автобиография /CV/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Копие от документ удостоверяващ трудовия стаж /трудова книжка/.
   

Само одобрените по документи, отговарящи на изискванията кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Документи могат да се подават и на място – Студентски град, Деловодство – стая 405, тел.:042 699 305; 042 699 247. Срок за подаване на документите – 14.10.2019 г.

Comments are closed