С Ъ О Б Щ Е Н И Е – ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

На основание чл.28, ал.1 от Закона за висше образование, чл.14, ал.1 от Правилника за устройство, дейност и управление на Тракийски университет, както и по Решение на Академичния съвет, на 27 ноември 2019 год. (сряда) от 09.30 часа в Аудитория №1 на Медицински факултет ще се проведе заседание на Общото събрание на Тракийски университет при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1. Отчет за дейността на Академичното ръководство на Тракийски  университет за 4-годишния мандат (периода от 15.12.2015 год. до 30.10.2019 год.).

ДОКЛАДВА: Ректорът, проф. Иван Въшин

2. Отчет за дейността на Контролния съвет при Тракийски университет, за периода от 15.12.2015 год. до 30.10.2019 год.

ДОКЛАДВА: Председателят на Контролния съвет,

доц. Петьо Прелезов

3. Избор на Ректор на Тракийски университет.

4. Избор на Академичен съвет на Тракийски университет.

5. Избор на Председател, Заместник – председател и членове на Контролния съвет на Тракийски университет.

6. Избор на Председател и Заместник – председател на Общото събрание на Тракийски университет.

7. Текущи.

 

Регистрацията на участниците в Общото събрание ще се извърши от 9.00 до 9.30 часа в съответната секции.

 

Материалите по т.1 и 2 ще бъдат предоставени предварително на делегатите на Общото събрание посредством сайта на Тракийски университет.

 

 

                                                                                             ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР ПЕТКОВ, дм

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

                                                                                             ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

Comments are closed